Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2019-05-03][nuasmenintas sprendimas byloje][I-1530-281-2019].docx
Bylos nr.: I-1530-281/2019
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
"Registrų centras " 124110246 atsakovas
VĮ Registrų centras, Vilniaus filialas 124208338 atsakovo atstovas
UAB "BE PRECEDENTO" 110461210 trečiasis suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
55.1. Teismo sprendimas
19.2. Juridinių asmenų registras
55.1.3. Teismo sprendimo priėmimas, paskelbimas ir išsiuntimas
16. Registrai
19. Registrai
55. Teismo procesiniai dokumentai

?

 

Administracinė byla Nr. I-1530-281/2019 Teismo proceso Nr. 3-61-3-04422-2018-6                                                                                                            Procesinio sprendimo kategorijos: 19.2; 55.1.3

(S) 

 

img1 

 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. balandžio 24 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Vansevičiaus ir Liudmilos Zaborovskos,

rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos K. M. skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centrui, trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Be precedento“, dėl sprendimo panaikinimo.

 

Teismas

 

n u s t a t ė:

 

Pareiškėja K. M. teismui pateikė skundą, prašydama panaikinti VĮ Registrų centro 2018-11-19 sprendimą dėl duomenų keitimo ir priimti naują sprendimą, išregistruojant pareiškėją iš UAB „Be precedento“ direktorės pareigų Juridinių asmenų registre nuo atleidimo, t. y. nuo 2006-02-14 dienos (b. l. 1–2).

Paaiškino, kad iki 2006-02-14 dirbo Lietuvos ir Australijos UAB „Be precedento“ (toliau – ir UAB „Be precedento“, bendrovė) direktore. Kadangi 2006-02-12 visos UAB „Be precedento“ akcijos buvo perleistos kitam asmeniui, pareiškėja, eidama bendrovės direktorės pareigas, atliko visus reikiamus veiksmus, t. y. apie pasikeitusį akcininką informavo VĮ Registrų centrą, pateikė privalomus dokumentus. Pareiškėja nepageidavo toliau dirbti bendrovėje, nuo 2006-02-14 atleista iš direktorės pareigų. Atkreipė dėmesį, kad naujasis UAB „Be precedento“ akcininkas paskyrė naują asmenį, užimantį bendrovės direktoriaus pareigas, tačiau nepateikė VĮ Registrų centrui naujojo direktoriaus duomenų, nors tokią pareigą jam numato teisės aktai. Kadangi nėra duomenų apie naują bendrovės direktorių, būtent pareiškėja vis dar įregistruota kaip UAB „Be precedento“ direktorė.

Pareiškėjos teigimu, pateikus naujojo direktoriaus duomenis, ji būtų automatiškai išregistruota iš VĮ Registrų centro duomenų, kaip UAB „Be precedento“ direktorė. Pareiškėja 2018-11-06 raštu kreipėsi į VĮ Registrų centrą, prašydama ją išregistruoti iš UAB „Be precedento“ direktorės pareigų, tačiau tokius duomenų pakeitimus VĮ Registrų centras registruoti atsisakė, motyvuodamas, kad duomenis apie bendrovę turėtų perduoti UAB „Be precedento“ naujai paskirtas direktorius, pateikiant akcininkų protokolą apie naujo direktoriaus paskyrimą.

Kadangi VĮ Registrų centre pareiškėja vis dar nurodyta kaip UAB „Be precedento“ direktorė, ji dėl to patiria neigiamas pasekmes, VMI reikalauja iš pareiškėjos, kaip bendrovės atstovės, atlikti visas jai priklausančias funkcijas, teikti įmonės finansinės atskaitomybės ir kitus dokumentus. Pareiškėja jokių duomenų kitiems suinteresuotiems asmenims apie bendrovę teikti negali, nes jau nuo 2006-02-14 šioje bendrovėje nedirba. 

Pareiškėja teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

 

Atsakovas VĮ Registrų centras, atstovaujamas VĮ Registrų centro Vilniaus filialo, atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 20–23).

Paaiškino, kad atsakovas 2018-11-06 gavo pareiškėjos prašymą išregistruoti K. M., kaip UAB „Be precedento“ vadovės, duomenis iš Juridinių asmenų registro, nes 2006-02-14 darbo sutartis tarp UAB „Be precedento“ ir pareiškėjos buvo nutraukta. Pareiškėja kartu su prašymu pateikė VSDFV Vilniaus skyriaus 2018-09-21 pažymos apie asmens valstybinį socialinį draudimą kopiją, VSDFV Vilniaus skyriaus 2018-09-21 pažymos apie draudėjo apdraustųjų asmens skaičių kopiją ir VSDFV Vilniaus skyriaus 2018-09-21 pažymos apie įsipareigojimų valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įvykdymą kopiją. Registro tvarkytojas, išnagrinėjęs pateiktą prašymą bei dokumentus, 2018-11-19 sprendimu atsisakė keisti Juridinių asmenų registro duomenis, kadangi Registro tvarkytojui pateikti ne visi teisės aktais nustatyti dokumentai, pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų bei dokumentų forma ar turinys prieštarauja įstatymams.

Atsakovo teigimu,  Registrų centro Vilniaus filialo veikla pagal savo pobūdį yra viešojo administravimo veikla, todėl šiuose teisiniuose santykiuose Registro tvarkytojas laikomas viešojo administravimo subjektu, kuris privalo veikti tik įstatymų suteiktų įgaliojimų ribose. Registre duomenys gali būti keičiami duomenų ir dokumentų teikėjams nustatyta tvarka pateikus teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus. Teisės aktai nenumato jokių išimčių, leidžiančių Registro tvarkytojui keisti juridinio asmens duomenis, esant kitoms aplinkybėms bei pateikus kitus įstatyme nenumatytus dokumentus. Pareiškėja Registro tvarkytojui turi pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą (jeigu bendrovėje yra vienintelis akcininkas – vienintelio akcininko sprendimą) dėl jos atleidimo iš vadovo pareigų. Taip pat pareiškėja turėjo ir turi galimybę pasinaudoti minėtais teisės aktais, kurie reglamentuoja vadovo atšaukimo tvarką, tačiau šia tvarka iki šiol nepasinaudojo. Pareiškėja iškilusias savo problemas bando spręsti viešojo administravimo subjekto sąskaita, patraukdama nagrinėjamoje administracinėje byloje valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialą atsakovu, kuris tik paviešina pateiktų dokumentų pagrindu Registre įregistruotus duomenis bei vadovaujasi viešojo administravimo subjektams taikytinu įstatymo viršenybės principu.

Atsakovo VĮ Registrų centro atstovai teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

 

Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Be precedento“ atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė, jo atstovai teismo posėdyje nedalyvavo.

 

Teismas

 

k o n s t a t u o j a:

 

Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl VĮ Registrų centro sprendimo dėl juridinio asmens direktoriaus duomenų keitimo ir pagrindo priimti naują sprendimą – išregistruoti pareiškėją iš UAB „Be precedento“ direktorės pareigų Juridinių asmenų registre nuo jos atleidimo dienos.

Remiantis byloje esančia rašytine medžiaga, nustatyta, kad pareiškėja kreipėsi į VĮ Registrų centrą, prašydama išregistruoti jos, kaip UAB „Be precedento“ direktorės, duomenis iš Juridinių asmenų registro. VĮ Registrų centras ginčijamu 2018-11-19 raštu paaiškino pareiškėjai, kad Registro tvarkytojui ji turėtų pateikti vienintelio akcininko sprendimą dėl pareiškėjos atleidimo iš vadovo pareigų, nurodė, kad Registro tvarkytojui pateikto prašymo pagrindu registro duomenys negali būti keičiami, nes nepateikti teisės aktuose numatyti dokumentai (b. l. 10–11). Atsižvelgiant į ginčijamo sprendimo turinį matyti, kad tai yra sprendimas, kuriuo atsisakoma registruoti pakeistus UAB „Be precedento“ atstovo duomenis, nes šiuo sprendimu nenustatomas terminas papildomiems dokumentams pateikti.

Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – ir CK), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (toliau – ir ABĮ) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-22 nutarimu Nr. 1407 patvirtinti Juridinių asmenų registro nuostatai (toliau – ir Nuostatai). Teismas pažymi, kad taikytinos nurodytų teisės aktų nuostatos, galiojusios ginčijamo sprendimo priėmimo metu.

CK 2.66 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kokie duomenys apie juridinį asmenį turi būti Juridinių asmenų registre. Tiek CK 2.66 straipsnyje, tiek Nuostatų 18.7 punkte numatyta, kad Juridinių asmenų registre, be kitų teisės aktų numatytų duomenų, yra registruojami ir tvarkomi duomenys apie juridinio asmens valdymo organų narius, jų paskyrimo (išrinkimo) ir įgaliojimų pabaigos datos. Pagal CK 2.66 straipsnio 3 dalį, kai pasikeičia šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys, tame tarpe juridinio asmens organai, juridinis asmuo privalo pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus Juridinių asmenų registre per trisdešimt dienų nuo pakeitimų padarymo dienos. CK 2.66 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 1 dalies 1-7 punktuose išvardytų duomenų pakeitimai įsigalioja tik nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

ABTĮ 37 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą jį išrinkusiam bendrovės organui. Pagal ABĮ 37 straipsnio 6 dalį, apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, bendrovės vadovą išrinkusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu bendrovės vadovą išrinkęs bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą vadovą išrinkusiai valdybai ar stebėtojų tarybai, arba tuo atveju, kai vadovą išrinko visuotinis akcininkų susirinkimas, – dokumentus, patvirtinančius visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, šiam neįvykus, – patvirtinančius ir pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. ABĮ 12 straipsnio 4 dalyje reglamentuota, jog, kai keičiami Juridinių asmenų registro duomenys ar bendrovės įstatai arba turi būti teikiami kiti įstatymų numatyti dokumentai, bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui bendrovės organo sprendimą patvirtinantį dokumentą, jeigu toks sprendimas būtinas pagal įstatymus, bei kitus teisės aktų nustatytus dokumentus.

Nuostatų 58 punkte nustatyta, kad Registro tvarkytojas tikrina duomenų tikrumą ir dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams. Nuostatų 8.13 punkte numatyta, jog Registro tvarkytojas, be kita ko, užtikrina, kad Registre įregistruoti duomenys ir įrašyta informacija atitiktų Registro tvarkytojui pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis ir informaciją. Civilinio kodekso 2.68 straipsnio 1 dalyje yra išvardinti atvejai, kai registro tvarkytojas gali atsisakyti įregistruoti juridinio asmens dokumentų ir duomenų pakeitimus, o būtent, jeigu: 1) pateiktas prašymas įregistruoti juridinį asmenį (registre registruotinų duomenų ir dokumentų pakeitimus, išbraukti duomenis) neatitinka nustatytos formos arba pateikti ne visi dokumentai, nurodyti šio kodekso 2.63 ir 2.64 straipsniuose; 2) praleisti šio kodekso 2.46 straipsnio 4 dalyje nurodyti terminai; 3) pateikti registrui duomenys ir dokumentai neatitinka vieni kitų, yra neaiškūs arba klaidinantys; 4) dokumentų forma ar turinys prieštarauja įstatymams. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuota, kad Registrų tvarkytojui išlieka galimybė remtis ne tik ABTĮ 37 straipsnio 5 ir 6 dalyje numatytais dokumentais, bet ir kitų įstatymų nustatyta tvarka gautais duomenimis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018-12-19 sprendimas administracinėje byloje Nr. A-720-492/2018).

Nagrinėjamu atveju atsakovas atsisakė pakeisti Juridinių asmenų registro duomenis apie UAB „Be precedento“ direktorių, motyvuodamas tuo, kad nepateikti visi teisės aktuose numatyti dokumentai, o būtent, kad pareiškėja turi pateikti Registrų tvarkytojui visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą (jeigu bendrovėje yra vienintelis akcininkas – vienintelio akcininko sprendimą) dėl pareiškėjos atleidimo iš vadovo pareigų.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nagrinėjant analogiško pobūdžio bylas yra pažymėta, kad aplinkybė, jog bendrovės direktorius (prašantis išregistruoti tokius duomenis iš Juridinių asmenų registro) ilgą laikotarpį nebeina direktoriaus pareigų, yra reikšminga dviem aspektais, pirma, informacijos tikrumo aspektu, antra, fizinio asmens interesų apsauga (LVAT 2018-12-27 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1265-602/2018; LVAT 2019-02-20 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-425-520/2019).

Teismas akcentuoja, kad nagrinėjamoje byloje būtina atsižvelgti, ne tik į formaliuosius prašymo pakeisti Juridinių asmenų registro duomenis reikalavimus, tačiau ir Juridinių asmenų registro tikslą. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta, kad Juridinių asmenų registras yra pagrindinis valstybės registras, kuriame registruojami juridiniai asmenys, kaupiami, saugomi ir tvarkomi su jais susiję duomenys bei dokumentai (1 straipsnio 2 dalis). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo 4 straipsniu, Juridinių asmenų registre kaupiami dokumentai ir bet kuri kita registrui pateikta informacija yra vieša ir teikiama įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Informacijos viešumas pagrindiniame valstybės juridinių asmenų registre suponuoja reikalavimus tokios informacijos tikrumui – t. y. ji turi būti objektyvi, iš esmės neprieštarauti realiai egzistuojantiems faktams, nes kitu atveju valstybės viešas registras nebeatitiks tos paskirties, kuriai jis yra įsteigtas.

Be to, esant įrašui, jog UAB „Be precedento“ direktorė yra pareiškėja, jai be pagrindo priskiriamos prievolės, kurias turi vykdyti juridinio asmens atstovas, nepaisant tos aplinkybės, kad pareiškėja faktiškai šių pareigų neina jau nuo 2006-02-14. Be to, pareiškėja kiekvienu atveju tiek prieš valstybės institucijas, tiek prieš kitus fizinius ar juridinius asmenis turi įrodinėti, kad Juridinių asmenų registre užfiksuoti duomenys neatitinka tikrovės ir realiai ji direktorės pareigų UAB „Be precedento“ neina. Tokiu atveju dėl Juridinių asmenų registre esančių duomenų neatitikties tikrovei pareiškėjai be jokio pagrindo priskiriamos prievolės bei įrodinėjimo našta.

Pagal VSDFV Vilniaus skyriaus pažymos apie asmens valstybinį socialinį draudimą duomenis matyti, kad pareiškėja K. M. iki 2006-02-14 dirbo UAB „Be precedento“ (b. l. 4–5). Pagal Juridinių asmenų registro išplėstinį UAB „Be precedento“ įrašą matyti, kad pareiškėja registruota kaip šios bendrovės direktorė nuo 2004-06-16 (b. l. 12–15). Vadovaujantis VSDFV Vilniaus skyriaus pateikiamais duomenimis, Lietuvos ir Australijos UAB „Be precedento“ 2018-09-21 dienai apdraustųjų asmenų nebuvo (b. l. 8). Iš viešai pateikiamų Juridinių asmenų registro duomenų teismas nustatė, kad UAB „Be precedento“ nuo 2006-04-07 nėra pateikusi Juridinių asmenų registrui jokių finansinės atskaitomybės ar kitų dokumentų, paskutinis atliktas veiksmas – prašymas įregistruoti pasikeitusius akcininko duomenis, kuris pateiktas 2006-04-07, o jo registravimo data 2006-04-19. Iš į bylą pateiktų Juridinių asmenų registro duomenų taip pat nustatyta, kad UAB „Be precedento“ vienintelis akcininkas nuo 2006-04-19 yra asmuo S. A. N. C., gyvenantis (duomenys neskelbtini), pagal pareiškėjos paaiškinimus ji ne kartą bandė susisiekti su šiuo asmeniu, tačiau nesėkmingai, o iš neoficialių šaltinių sužinojo, kad šis asmuo yra miręs.

Teismas, apibendrindamas nustatytas faktines aplinkybes, pažymi, kad pareiškėja nuo 2006-02-14 nebedirba UAB „Be precedento“ direktorės pareigose, ši bendrovė veiklos nevykdo, nepaisant to, pareiškėja Juridinių asmenų registre nurodoma kaip bendrovės direktorė ir iš jos reikalaujama atlikti juridinio asmens atstovės pareigas, nors ji šių pareigų neina jau nuo 2006-02-14. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pareiškėjai nėra galimybės įvykdyti ABTĮ 37 straipsnio 5 ir 6 dalies reikalavimų ir pateikti dokumentus dėl pareiškėjos atleidimo, nes UAB „Be precedento“ veiklos nevykdo, pareiškėja neturi galimybių susitiekti su vieninteliu bendrovės akcininku, o kitų galimybių gauti reikiamus dokumentus nėra. Ta aplinkybė, kad nėra duomenų, jog po pareiškėjos atleidimo bendrovė paskyrė naują vadovą ar nepateikė tokių duomenų Juridinių asmenų registrui, nesudaro pagrindo neišregistruoti pareiškėjos ir duomenų bazės kaip UAB „Be precedento“ vadovės (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-12-09 nutartis administracinėje byloje Nr. A-502-1465/2010).

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad atsakovo 2018-11-19 sprendimas Nr. VILIJ(12.5.20.)-10795 naikintinas, nes jis priimtas netinkamai įvertinus pareiškėjos prašyme pakeisti duomenis nurodytas aplinkybes, atsakovas nesant pagrindo atsisakė įrašyti į Juridinių asmenų registrą duomenis, kad pareiškėja nuo 2006-12-14 nėra UAB „Be precedento“ direktorė, vadovaudamasis vien reikalavimu pateikti ABTĮ 37 straipsnio 5 ir 6 dalyje nurodytus dokumentus, tačiau neatsižvelgdamas kitus faktinius duomenis, kad pareiškėja nuo 2006-12-14 nėra UAB „Be precedento“ direktorė, o UAB „Be precedento“ veiklos nevykdo, todėl pareiškėjai be pagrindo priskiriamos bendrovės vadovės prievolės, nors ji tokių pareigų neina. Todėl atsakovo 2018-11-19 sprendimas Nr. VILIJ(12.5.20.)-10795 naikintinas, o atsakovas valstybės įmonė Registrų centras, atstovaujamas valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo, įpareigojamas įrašyti į juridinių asmenų registrą duomenis apie tai, kad nuo 2006-02-14 pareiškėja K. M. nėra UAB „Be precedento“ direktorė.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu, teismas

 

n u s p r e n d ž i a :

 

Pareiškėjos K. M. tenkinti.

Panaikinti atsakovo valstybės įmonės Registrų centro 2018-11-19 sprendimą                                        Nr. VILIJ(12.5.20.)-10795 ir įpareigoti atsakovą valstybės įmonę Registrų centrą įrašyti į Juridinių asmenų registrą duomenis apie tai, kad nuo 2006-02-14 pareiškėja K. M. nėra UAB „Be precedento“ direktorė.

Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

 

 

Teisėjai

Mefodija Povilaitienė

 

 

Donatas Vansevičius

 

 

Liudmila Zaborovska

 

                                                                           

 


Paminėta tekste:
  • CK
  • CK2 2.66 str. Juridinių asmenų registro duomenys
  • A-720-492/2018
  • eA-1265-602/2018
  • eA-425-520/2019