Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-11-09][nuasmenintas sprendimas byloje][I-3297-243-2018].docx
Bylos nr.: I-3297-243/2018
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Regionų apygardos administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas 140042759 atsakovas
Daugiabučių namų savininkų bendrija "RUMPIŠKĖS" 141785769 trečiasis suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
55.1. Teismo sprendimas
19.2. Juridinių asmenų registras
55.1.3. Teismo sprendimo priėmimas, paskelbimas ir išsiuntimas
16. Registrai
19. Registrai
55. Teismo procesiniai dokumentai

?Administracinė byla Nr

Administracinė byla Nr. I-3297-243/2018

Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00213-2018-2

Procesinio sprendimo kategorijos: 19.2; 55.1.3

(S)

 

img1 

 

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. lapkričio 6 d.

 Klaipėda

 

Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimutės Jokubauskaitės, Aušrelės Mažrimienės ir Vidos Stonkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vaidai Damašienei,

dalyvaujant pareiškėjui S. R.,

atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo atstovei Ilonai Jurevičienei,

tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. L., L. K., R. S. ir V. D.,

trečiojo suinteresuoto asmens daugiabučių namų savininkų bendrijos „Rumpiškės“ atstovei L. G.,

viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo S. R. skundą (prašymus ir patikslintą skundą) atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims daugiabučių namų savininkų bendrijai „Rumpiškės“, A. L., V. D., R. S., L. K. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

 

Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

 

n u s t a t ė:

 

Pareiškėjas S. R. skundu (prašymu ir patikslintu skundu) prašo įpareigoti atsakovą valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą (toliau – VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas) išregistruoti juridinių asmenų registre 2018 m. vasario 20 d. įregistruotus juridinio asmens daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau – DNSB) „Rumpiškės“ valdymo organų narių (bendrijos/valdybos pirmininko ir valdybos narių) duomenų pakeitimus. Nurodo, jog Registro duomenų tvarkytojui pateikė pranešimą dėl juridinio asmens duomenų įregistravimo neteisėtumo, nes bendrijos visuotinio susirinkimo protokolas neatitinka teisės aktų reikalavimų, nepasirašytas susirinkimo pirmininkaujančio asmens, bendrijos valdymo organai išrinkti pažeidžiant teisės aktuose nustatytą kvorumo reikalavimą.

Pareiškėjas skundą (prašymus ir patikslintą skundą)  prašo patenkinti jame nurodytų argumentų pagrindu.

Atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepimu (1 t., b. l. 57-60) prašo  skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale 2018 m. vasario 9 d. gautas DNSB „Rumpiškės“ prašymas dėl valdymo organo narių (bendrijos/valdybos pirmininko ir valdybos narių) duomenų pakeitimų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Registro tvarkytojas, išnagrinėjęs prašymą dėl DNSB „Rumpiškės“ valdymo organo narių (bendrijos/valdybos pirmininko ir valdybos narių) duomenų pakeitimų įregistravimo Juridinių asmenų registre, 2018 m. vasario 20 d. sprendimu atliko Juridinių asmenų registro duomenų pakeitimą, t. y., išregistravo bendrijos pirmininką, valdybos pirmininką, valdybos narius, kurių įgaliojimai pasibaigę ir vietoje jų įregistravo naujus valdybos narius, jos pirmininką ir bendrijos pirmininką. Teigia, jog bendrijos pateiktas prašymas ir kartu su juo pateikti dokumentai atitiko teisės aktų reikalavimus. Nurodo, jog 2018 m. vasario 28 d. gavo pareiškėjo prašymą  dėl bendrijos valdymo narių įregistravimo neteisėtumo, į kurį jam buvo atsakyta  2018 m. kovo 8 d. raštu,  kad DNSB „Rumpiškės“ pateiktas prašymas ir prie jo pridėti dokumentai atitiko teisės aktų reikalavimus ir nėra pagrindo atlikti valdymo organo narių (bendrijos/valdybos pirmininko ir valdybos narių) duomenų pakeitimus įregistruotus Juridinių asmenų registre.

Atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo atstovė prašo pareiškėjo skundą (prašymus ir patikslintą skundą) atmesti kaip nepagrįstą.

Trečiasis suinteresuotas asmuo daugiabučių namų savininkų bendrija Rumpiškėsatsiliepimu (3 t., b. l. 154-157) siūlo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog 2017 m. gruodžio 15 d. ir 2018 m. sausio 26 d. visuotinio bendrijos susirinkimus organizavo laikinai einantis bendrijos pirmininko pareigas bendrijos narys ir bendrijos valdyba, apie susirinkimus dėl bendrijos valdymo organų rinkimus bendrijos nariams buvo pranešta raštu likus ne mažiau kaip 14 dienų iki visuotinio bendrijos susirinkimo, pranešimai apie vykstančius susirinkimus buvo įdėti į pašto dėžutes, taip pat buvo pakabinti kiekvieno namo laiptinėje ir paskelbta interneto svetainėje. Nurodo, jog Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (toliau – Bendrijų įstatymas ir bendrijos įstatuose nustatyta, jog bendrijos nariai gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų. Bendrijos nariai, kurie iš anksto pareiškė nuomonę, laikomi dalyvaujančiais visuotiniame susirinkime, registruojami visuotinio susirinkimo dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus. Pažymi, jog 2018 m. sausio 26 d. vykusiame bendrijos narių susirinkime skelbiant kvorumą buvo paskelbta, kad susirinkime dalyvauja 198 bendrijos nariai, iš kurių 149 nariai pareiškė nuomonę darbotvarkės klausimais iš anksto raštu. Teigia, jog šiuo atveju nebuvo vykdomas balsavimas raštu, kaip mano pareiškėjas, nes balsuojant raštu teisės aktai draudžia rinkti valdymo organų narius. Nurodo, jog buvo kviečiamas visuotinis susirinkimas, o dėl įvairių priežasčių negalintys jame dalyvauti bendrijos nariai, pareiškė išankstinę nuomonę raštu darbotvarkės klausimais. Tvirtina, jog pareiškėjas skundžia pakartotinio visuotinio bendrijos narių susirinkimo sprendimus ir valdymo organų pakeitimus galimai dėl to, jog siekia bendrijai apsunkinti galimybes pateikti civilinį ieškinį dėl pareiškėjo padarytos materialinės žalos bendrijai.

Trečiojo suinteresuoto asmens daugiabučių namų savininkų bendrijos „Rumpiškės“ atstovė siūlo pareiškėjo skundą (prašymus ir patikslintą skundą) atmesti kaip nepagrįstą.

Tretieji suinteresuoti asmenys A. L., L. K., R. S., V. D. siūlo pareiškėjo skundą (prašymus ir patikslintą skundą) atmesti kaip nepagrįstą.

 

Teisėjų kolegija  

 

k o n s t a t u o j a :

 

Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – įpareigojimo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą išregistruoti juridinių asmenų registre 2018 m. vasario 20 d. įregistruotus juridinio asmens DNSB „Rumpiškės“ valdymo organų narių (bendrijos/valdybos pirmininko ir valdybos narių) duomenų pakeitimus, pagrįstumo nustatymas.

Iš bylos duomenų matyti,  jog DNSB „Rumpiškės“ 2018 m. vasario 9 d. prašymu kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą dėl valdymo organo narių (bendrijos/valdybos pirmininko ir valdybos narių) duomenų pakeitimų įregistravimo Juridinių asmenų registre (1 t., b. l. 68), su prašymu pateikė: prašymą JAR-1 su formomis JAR-VO-V, JAR-BV-1 ir JAR-BV-2; DNSB „Rumpiškės“ 2017 m. gruodžio 15 d. visuotinio narių susirinkimo protokolą Nr. 2017-12-15-1 su priedais ir 2018 m. sausio 26 d. d. pakartotinį visuotinio narių susirinkimo protokolą Nr. 1 su priedais (1 t., b. l. 69-109, 174-201, 2 t., b. l. 1-136, 3 t., b. l. 1-150). VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2018 m. vasario 20 d. sprendimu atliko Juridinių asmenų registro duomenų pakeitimą (1 t., b. l. 61-67),  t. y., išregistravo bendrijos pirmininką, valdybos pirmininką, valdybos narius, kurių įgaliojimai pasibaigę ir vietoje jų įregistravo naujus valdybos narius, jos pirmininką ir bendrijos pirmininką. Pareiškėjas 2018 m. vasario 28 d. pranešimu kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą, prašydamas įvertinti bendrijos valdymo narių įregistravimo neteisėtumą (1 t., b. l. 37-38). VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2018 m. kovo 8 d. sprendimu (raštu) Nr. (4.8.2.)IJ-300 pareiškėją informavo, kad DNSB „Rumpiškės“ pateiktas prašymas ir prie jo pridėti dokumentai atitiko teisės aktų reikalavimus (1 t., b. l. 39-40).

Teisėjų kolegija pažymi, jog Juridinių asmenų registro priedermė yra kaupti esminius duomenis apie juridinius asmenis ir sudaryti galimybę bet kuriems suinteresuotiems asmenims tokius duomenis ir dokumentus gauti.  Taip išreiškiamas vienas iš pagrindinių Juridinių asmenų registro veiklos principų – duomenų atskleidimo principas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.62 straipsnio 3 dalis). Šis reikalavimas yra užtikrintas taisykle, kad atitinkamų duomenų ir dokumentų pakeitimai įsigalioja tik, kai jie yra įregistruojami Juridinių asmenų registre (CK 2.66 straipsnio 5 dalis). Tai reiškia, kad registrui neatskleisti juridinio asmens duomenys ir dokumentai negali būti panaudoti prieš trečiuosius asmenis. Vadovaujantis atskleidimo principu, visi Juridinių asmenų registro duomenys, jame kaupiami dokumentai ir bet kuri kita informacija yra laikoma vieša ir prieinama kiekvienam prašančiam asmeniui, o tokie duomenys ir dokumentai yra laikomi teisingais ir tiksliais (CK 2.71 straipsnis). Juridinių asmenų registre įrašyti ir saugomi duomenys yra nustatyti ir neįrodinėjami, kol pripažįstami negaliojančiais įstatymų nustatyta tvarka. Pagal CK 2.68 straipsnio 1 dalį, registro tvarkytojas gali atsisakyti įregistruoti juridinį asmenį, taip pat registruoti juridinio asmens dokumentų ir duomenų pakeitimus tik tuo atveju, jeigu: 1) pateiktas prašymas įregistruoti juridinį asmenį (registre registruotinų duomenų ir dokumentų pakeitimus, išbraukti duomenis) neatitinka nustatytos formos arba pateikti ne visi dokumentai, nurodyti šio kodekso 2.63 ir 2.64 straipsniuose; 2) praleisti šio kodekso 2.46 straipsnio 4 dalyje nurodyti terminai; 3) pateikti registrui duomenys ir dokumentai neatitinka vieni kitų, yra neaiškūs arba klaidinantys; 4) dokumentų forma ar turinys prieštarauja įstatymams. 

Pareiškėjas  S. R. prašymą grindžia tuo, kad DNSB „Rumpiškės“ pateikti dokumentai (bendrijos visuotinio susirinkimo protokolai, sprendimai) neatitiko teisės aktų reikalavimų, todėl registro tvarkytojas neturėjo teisės registruoti juridinio asmens duomenų pakeitimus.  Teisėjų kolegija pareiškėjo argumentus pripažįsta nepagrįstais ir sutinka su atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo jam DNSB „Rumpiškės pateiktų su prašymu duomenų teisiniu vertinimu ir atliktais veiksmais.

 Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas nustato daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymo būdą steigiant bendriją, reglamentuoja šios bendrijos steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą, bendrijai priklausančių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų – bendrijos narių teises ir pareigas (1 straipsnio 1 dalis). Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. DNSB „Rumpiškės įstatų 75.3 punkte numatyta, jog pranešimai ir kiti dokumentai gali būti įteikti, kai yra privalomas informavimas raštu, juos įmetant į bendrijos narių (patalpų savininkų) pašo dėžutes, apie šio veiksmo įvykdymą surašant aktą, kurį pasirašo bendrijos pirmininkas ir ne mažiau kaip du bendrijos nariai, arba surašant aktą su trijų bendrijos narių parašais, kai pranešimą įteikia ne bendrijos valdymo organas.  Nustatyta, jog 2017 m. gruodžio 15 d. bendrijos visuotinį narių susirinkimą ir 2018 m. sausio 26 d. pakartotinį bendrijos visuotinio narių susirinkimą sušaukė susirinkimo organizatorius – DNSB „Rumpiškės“ laikinai einantis bendrijos pirmininko pareigas V. D. (1 t., b. l. 84-85,185). Pranešimai apie skelbiamą 2017 m. gruodžio 15 d. susirinkimą ir 2018 m. sausio 26 d. pakartotinį susirinkimą buvo paskelbti kiekvieno daugiabučio namo laiptinės skelbimų lentoje ir interneto svetainėje, be to, buvo įdėti į pašto dėžutes visiems bendrijos nariams įmetant į pašto dėžutes ir tai užfiksuojant akte, kaip tai numatyta DNSB „Rumpiškės“ įstatų 75.3 punkte (1 t., b. l. 101-109, 185-192).

Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog visuotiniame susirinkime dalyvaujantys bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Bendrijos nariai bendrijos įstatuose nustatyta tvarka gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų. Iš anksto raštu pareiškę nuomonę bendrijos nariai yra laikomi dalyvaujančiais visuotiniame susirinkime, registruojami visuotinio susirinkimo dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus. To paties straipsnio 5 dalis nustato, kad visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, laikoma, kad visuotinis susirinkimas neįvyko, ir ne anksčiau kaip po dviejų savaičių turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę svarstyti ir priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotinis visuotinis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių. Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 7 dalis numato, jog visuotinio susirinkimo sprendimai dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl bendrijos valdymo organo arba bendrijos valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo, dėl bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip du trečdaliai visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių (trys penktadaliai visų įgaliotinių šio įstatymo 13 straipsnyje nustatytais atvejais). Nustatyta, jog 2017 m. gruodžio 15 d. susirinkimas neįvyko dėl to, jog nesusirinko reikiamas narių (daugiau kaip pusė bendrijos narių), skaičius, todėl 2018 m. sausio 26 d. surengtas pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių. Iš anksto raštu pareiškę nuomonę bendrijos nariai yra laikomi dalyvaujančiais visuotiniame susirinkime, registruojami visuotinio susirinkimo dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus (Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 4 dalis). Pakartotiniame bendrijos visuotiniame narių susirinkime, įskaitant bendrijos narius, kurie nuomonę iš anksto išreiškė raštu,  dalyvavo 198 bendrijos nariai (49 užsiregistravo susirinkime, 149 savo nuomonę išreiškė iš anksto raštu) iš 509 bendrijos narių, t. y. daugiau nei ¼ narių, todėl tai atitiko Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 4-5 dalių nuostatas (1 t., b. l. 7-13, 120-121, 129-130). Nustatyta, jog už sprendimus išrinkti bendrijos pirmininką ir valdybos narius, balsavo daugiau kaip du trečdalis visų susirinkime dalyvavusių bendrijos narių, t. y. nebuvo pažeista Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 7 dalis. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407, 38.2, 41.2 punktais, dokumentus atsakovui pateikė naujai išrinkta bendrijos pirmininkė L. G. (1 t., b. l. 69). Bendrijos pirmininkė kartu pateikė 2018 m. sausio 26 d. pakartotinio bendrijos narių visuotinio susirinkimo protokolą Nr. 1, pasirašytą sekretorės L. K., 2018 m. vasario 5 d. aktą dėl atsisakymo pasirašyti dokumentus, kuriame nurodyta, jog 2018 m. sausio 6 d. visuotinio pakartotinio bendrijos narių susirinkimo pirmininkas S. R. atsisakė pasirašyti susirinkimo protokolą (1 t., b. l. 177).  Aplinkybė, kad 2018 m. sausio 26 d. pakartotinio bendrijos narių visuotinio susirinkimo protokolą Nr. 1 ir kitus dokumentus atsisakė pasirašyti bendrijos susirinkime pirmininkaujantis asmuo – pareiškėjas S. R., nėra pagrindas spręsti, jog bendrijos narių visuotiniame susirinkime priimti sprendimai, kurie įforminti 2018 m. sausio 26 d. bendrijos narių visuotinio susirinkimo protokole Nr. 1, yra neteisėti ir prieštaraujantys teisės aktams.

 Teisėjų kolegija įvertinusi teisinį reguliavimą ir byloje esančius įrodymus, sprendžia,  jog atsakovas, 2018 m. vasario 20 d. sprendimu atlikdamas Juridinių asmenų registro duomenų pakeitimą, nepažeidė teisės aktų nuostatų. Nenustačius atsakovo veiksmų neteisėtumo ir esant nenuginčytiems, teisėtiems ir galiojantiems sprendimams: VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2018 m. vasario 20 d. sprendimui dėl duomenų pakeitimo įregistravimo,  2018 m. kovo 8 d. sprendimui Nr. (4.8.2.)IJ-300, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą dėl DNSB „Rumpiškės“ duomenų pakeitimo, DNSB „Rumpiškės bendrijos narių 2018 m. sausio 26 d. visuotinio susirinkimo protokolui dėl valdymo organų narių (bendrijos/valdybos pirmininko ir valdybos narių),  nėra pagrindo patenkinti pareiškėjo skundo (prašymo ir patikslinto  skundo) reikalavimo ir įpareigoti atsakovą išregistruoti juridinių asmenų registre 2018 m. vasario 20 d. įregistruotus DNSB „Rumpiškės“ valdymo organų narių (bendrijos/valdybos pirmininko ir valdybos narių) duomenų pakeitimus.

Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas, vadovaujantis ABTĮ 88 straipsnio 1 punktu. 

 

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  84-88 straipsniais,

n u s p r e n d ž i a :

Atmesti pareiškėjo S. R. skundą (prašymus ir patikslintą skundą) dėl įpareigojimo  atsakovą VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą išregistruoti juridinių asmenų registre 2018 m. vasario 20 d. įregistruotus juridinio asmens DNSB „Rumpiškės“ valdymo organų narių (bendrijos/valdybos pirmininko ir valdybos narių) duomenų pakeitimus.

Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams arba apeliacinės instancijos teismui.

 

 

Teisėjos Laimutė Jokubauskaitė

 

 

Aušrelė Mažrimienė   

 

 

Vida Stonkuvienė  

 

 


Paminėta tekste:
  • CK
  • CK2 2.68 str. Atsisakymas registruoti
  • CK2 2.67 str. Asmenys, atsakingi už juridinio asmens dokumentų ir registro duomenų pateikimą registro tvarkytojui