Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2019-10-21][nuasmeninta nutartis byloje][II-110-549-2019].docx
Bylos nr.: II-110-549/2019
Bylos rūšis: administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų byla
Teismas: Plungės apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
BĮ „Palangos miesto savivaldybės administracija“ 125196077 institucija/pareigūnas, priėmęs nutarimą ATP/AN byloje
Kategorijos:
1. Administraciniai nusižengimai, susiję su žmonių gyvybės ir sveikatos apsauga (ANK 45-71 straipsniai)
2. Administraciniai nusižengimai, susiję su žmonių gyvybės ir sveikatos apsauga (ANK 45-71 straipsniai)
2.4. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas (ANK 48 str.)
21.10.4. Apylinkės teismo sprendimas byloje dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje (ANK 642 str.)
21.10. Skundų dėl ne teismo tvarka priimtų nutarimų administracinių nusižengimų bylose nagrinėjimo ypatumai
21. Administracinių nusižengimų teisenaAdministracinio nusižengimo byla Nr. II-110-549/2019

Teisminio proceso Nr. 4-10-3-00101-2019-72

Procesinio sprendimo kategorijos 2.4;

 (S)

 21.10.4.

 

img1 

PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMAS

N U T A R T I S

 

2019 m. spalio 21 d.

Palanga

 

 

Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Ingrida Krušienė, sekretoriaujant Ievai Gvažiauskieneine, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui (toliau–pareiškėjas) D. M., institucijos, priėmusios skundžiamą nutarimą,  atstovui Ingai Šileikienei,

viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo D. M. a.k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini), Palangoje, skundą dėl 2019-08-22 Palangos savivaldybės administracijos  nutarimo skirti nuobaudą.

 

Teismas

 

n u s t a t ė :

 

Palangos savivaldybės administracija (toliau – ir Institucija) 2019-08-22 nutarimu D. M. nubaudė 190 eurų bauda  už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 48 str. 3d.  numatyto nusižengimo padarymą, t. y. už tai, kad jis, būdamas kavinės „(duomenys neskelbtini)“ (UAB „(duomenys neskelbtini)į. k. (duomenys neskelbtini)) vadovu, neužtikrino, kad būtų laikomasi galiojančių Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių 10.1 punkto, t. y. kad nuo 24 val. iki 7 val. nebūtų iš kavinės skleidžiamo į aplinką triukšmo (sklido garsi muzika per atviras stiklines duris) be Palangos miesto savivaldybės administracijos išduoto ir galiojančio leidimo renginiui. Tokiais veiksmais, nurodoma nutarime, D. M. pažeidė Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešose vietose taisyklių, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T.2-15, 10.1 punktą ir padarė pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusiengimų kodekso (toliau ANK) 48 straipsnio 3 dalį.

 Pareiškėjas D. M. pateikė skundą apylinkės teismui, kuriuo nesutinka su 2019-08-22 institucijos nutarimu ir prašo jį panaikinti. Pareiškėjas nurodo, kad 2014-01-30 sprendimo Nr. T.2-15, 10.1 punkto taisyklės, kuriomis remiantis jam skirta nuobauda, nebegalioja. Šiuo metu Palangoje galioja Triukšmo prevencijos taisyklės, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-29 sprendimu Nr. T2-302.

Teismo posėdžio metu D. M. palaikė skunde nurodytus argumentus, papildomai parodė, kad yra išaiškinęs savo darbuotojams, jog po 24 val. kavinės durys turi būti uždarytos, tuo metu vyko Joninių šventė mieste ir visas miestas triukšmavo, todėl visur buvo daug triukšmo. Pažymi, kad įvykis buvo fiksuojamos 24 val. 04 min., tad tikrintojų  laikrodžiai galėjo netiksliai rodyti. Be to, jų kavinė patys  matuoja kavinės skleidžiamą triukšmą ir jis neviršijo 45 decibelų, kuris nustatytas higienos normų taisyklėmis.

Atsiliepimu į D. M. skundą Institucija nurodė, kad su skundo argumentais nesutinka. D. M., būdamas kavinės „(duomenys neskelbtini)vadovu, neužtikrino, kad būtų laikomasi galiojančių Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių 10.1 punkto reikalavimo,  kad nuo 24 val. iki 7 val. nebūtų iš kavinės skleidžiamo į aplinką triukšmo - triukšmas, t. y. garsi muzika sklido į aplinką, jie neturėjo Palangos miesto savivaldybės administracijos išduoto ir galiojančio leidimo renginiui.

 Nurodoma, kad tokiais veiksmais  D. M. pažeidė Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešose vietose taisyklių, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T.2-15, 10.1 punktą.

Nurodo, kad 2019-08-22 nutarime administracinio nusižengimo byloje Nr. SAVAD-25-ANR N-281-2019 skiltyje „Pažeidimo esmė“ nurodyta, kad D. M. pažeidė galiojančių Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešose vietose“ taisyklių 10.1 p. reikalavimus.

Skiltyje „Teisės akto, kurio reikalavimai pažeisti, pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas“ nurodyta 2014-01-30 Taisyklių redakcija todėl, kad nėra atnaujintas Administracinių nusižengimų registras, kuris specialistui automatiškai parenka netekusias galios taisykles. Netekusios galios taisyklės netaikytinos.

Prašoma taikyti sisteminį vertinimą, nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą, vadovautis galiojančia prevencijos taisyklių redakcija. Prašoma 2019-08-22 Palangos miesto savivaldybės administracijos nutarimą palikti nepakeistą, skundo netenkinti.  Pridedamos 2016 -12-29 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-302, kuriuo patvirtintos „Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešose vietose“ Taisyklės.

Teismo posėdžio metu Institucijos atstovė Inga Šileikienė tais pačiais argumentais, kurie nurodyti atsiliepime, prašė D. M. skundo netenkinti, palikti galioti 2019-08-22 Palangos miesto savivaldybės administracijos nutarimą nepakeistą. Papildomai nurodė, kad laikas, kai tikrintojai atliko triukšmo lygio tikrinimą, buvo nustatytas tiksliai, taip pat akcentavo, kad pats pastatas - kavinė – yra nesandarus, durys tikrinimo laiku  buvo atviros, muzika sklido garsiai į aplinką. Parodė, kad D. M., jo darbuotojai dėl panašių atvejų buvo įspėti ir anksčiau.

Skundas atmestinas.

Vadovaujantis ANK 617 str. 1 d. pareigūnas, nagrinėdamas administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, privalo nustatyti: ar buvo padarytas administracinis nusižengimas, ar šis asmuo kaltas dėl jo padarymo, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar nėra šio kodekso 591 straipsnyje nurodytų aplinkybių, ar yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, ar padaryta turtinė žala, taip pat kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti. ANK 641 str. nustatyta, jog teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, patikrina institucijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.

D. M. kaltės nepripažino, tačiau jo kaltė grindžiama ikiteisminio tyrimo metu surinkta ir teismo posėdžio metu ištirta bylos medžiaga.

Prie skundo medžiagos pateiktos fotonuotraukos ( b. l. 2- 7), iš kurių matyti pastato išorinė į Basanavičiaus g. pusė, atviros durys į gatvę, garso kolonėlių buvimo vieta.

 Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T2-15 1p. 10.1.p. nurodyta, jog turi būti apribota stacionarių triukšmo šaltinių veikla, 12.1p. , jog viešose vietose nuo 24 val. Iki 6 val. yra draudžiama leisti muziką, groti muzikiniais instrumentais.

  Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-29 sprendimu  Nr. T2-302 1p. III dalyje - triukšmo prevencijos priemonės viešose vietose 10.1 p. numatyta, jog  Palangos miesto savivaldybės viešose vietose draudžiama nuo 24 val. iki 7 val. leisti muziką, groti muzikiniais instrumentais, kai triukšmas sklinda į aplinką, išskyrus renginių metu, kai yra gautas Savivaldybės leidimas.

Iš prie skundo pateiktos medžiagos nustatyta, kad triukšmo prevencijos kontrolė pagal galiojančias triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešose vietose taisykles buvo atliekama 2019-06-24 po 24 val. Tai, kad D. M. abejoja triukšmo prevencijos tikrinimo laiku, rodo jo pasirinktą gynybos nuo pareikšto kaltinimo būdą, nes nelogiška ir neadekvatu, jog atliekantys tikrinimą pareigūnai nebūtų įsitikinę laiko teisingumu atlikdami tyrimą. Analogiškai traktuotina ir D. M. abejojimas  dėl atvirų į gatvę kavinės durų, tačiau šios aplinkybės D. M. neneigia. Taigi, visų  ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu surinktų aptartų įrodymų pagrindu teismas konstatuoja, kad D. M., būdamas kavinės „(duomenys neskelbtini)  vadovu, neužtikrino, jog  būtų laikomasi galiojančių Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių 10.1 punkto, t. y. kad nuo 24 val. iki 7 val. nebūtų iš kavinės skleidžiamo į aplinką triukšmo (sklido garsi muzika per atviras stiklines duris) be Palangos miesto savivaldybės administracijos išduoto ir galiojančio leidimo renginiui.

Administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu administracinio nusižengimo protokole išdėstyta asmens veika yra įrodyta, tačiau suklysta nurodant šio kodekso straipsnį ar jo dalį arba kitą administracinę atsakomybę už padarytą nusižengimą nustatantį teisės aktą, teismas pakeičia nuorodą į nusižengimą kvalifikuojantį straipsnį ar jo dalį ir pagal jį paskiria administracinę nuobaudą.

Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas, nustatęs, jog įvykio metu galiojo Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-29 sprendimas  Nr. T2-302 1p. , kurio  III dalyje - triukšmo prevencijos priemonės viešose vietose 10.1 p. numatyta, jog Palangos miesto savivaldybės viešose vietose draudžiama nuo 24 val. iki 7 val. leisti muziką, groti muzikiniais instrumentais, kai triukšmas sklinda į aplinką, išskyrus renginių metu, kai yra gautas Savivaldybės leidimas, daro išvadą, kad D. M. veika atitinka nusižengimo, numatyto ANK   48 straipsnio 3 dalies sudėtį. Jis,    būdamas kavinės „(duomenys neskelbtini)“ vadovu, neužtikrino, kad būtų laikomasi galiojančių,  t.y. Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtintų 2016-12-29 sprendimu Nr. T2-302 1 p. Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių 10.1 punkto, kuris nurodo, kad  nuo 24 val. iki 7 val.  draudžiama leisti muziką, groti muzikiniais instrumentais, kai triukšmas sklinda į aplinką, išskyrus renginių metu, kai yra gautas Savivaldybės leidimas. Tuo tarpu iš kavinės sklido į aplinką triukšmas (sklido garsi muzika per atviras stiklines duris), kavinė neturėjo  Palangos miesto savivaldybės administracijos išduoto ir galiojančio leidimo renginiui.

 Teismas, išnagrinėjęs D. M. skunde bei Institucijos atsiliepime nurodytas aplinkybes, bylos medžiagą, išklausęs administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir ištyręs pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad D. M. atžvilgiu priimtas 2019-08-25  nutarimas teisėtas ir pagrįstas, jo keisti nėra pagrindo.

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 3 dalimi, 642 str. 1 d. 1 p., 636 straipsniu , 646 straipsniu 

 

n u t a r i a :

 

Palangos savivaldybės administracijos 2019-08-22 nutarimą Nr.SAVAD-25-ANR N-281-2019   palikti nepakeistą ir skundo netenkinti.

Nutartis per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarties nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Plungės apylinkės teismą.

 

 

Teisėja                                                                                                          Ingrida Krušienė