Vieša sprendimų paieška



Pavadinimas: [2020-02-12][nuasmenintas nutarimas byloje][A18.-35-659-2020].docx
Bylos nr.: A18.-35-659/2020
Bylos rūšis: administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų byla
Teismas: Klaipėdos apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 188601311 institucija/pareigūnas, atlikęs AN tyrimą
Kategorijos:
1. Bendrieji administracinės atsakomybės klausimai
1.5.3. Administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės rūšies parinkimas, baudos dydžio ir asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimo trukmės nustatymas išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą (ANK 34 str.)
1.5. Administracinių nuobaudų ir administracinio poveikio priemonių skyrimas
19.9. Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų sprendimų nevykdymas (ANK 505 str.)
21.9. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
21.9.10. Nutarimas (nutartis) administracinio nusižengimo byloje (ANK 636 str.)
18. Administraciniai nusižengimai, susiję su valdymo tvarka (ANK 497-555 straipsniai)
19. Administraciniai nusižengimai, susiję su valdymo tvarka (ANK 497-555 straipsniai)
21. Administracinių nusižengimų teisena



Administracinio nusižengimo byla Nr. A18.-35-659/2020

Teisminio proceso Nr. 4-06-3-01922-2019-9

Procesinio sprendimo kategorijos: 19.9; 21.9.10

Registro objektas ROIK: 19108776600

(S)

 

img1 

 

KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISMAS

 

NUTARIMAS

 

2020 m. sausio 22 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Violeta Balčiūnienė,

sekretoriaujant Linai Beniušienei,

dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. M.,

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdybos (toliau ir - Institucija) atstovams S. Š., D. Ž.,

viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, iškeltą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 505 straipsnio 1 dalį, kurioje administracinėn atsakomybėn traukiamas A. M., gimęs (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini), gyvenantis (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, dirbantis Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos (toliau ir - GSEB) „(duomenys neskelbtini)“ pirmininku, administracine tvarka nebaustas.

 

Teismas

 

n u s t a t ė :

 

A. M. administracinio nusižengimo protokolas surašytas už tai, kad 2019-11-14, 13:00 val., atlikus GSEB „(duomenys neskelbtini)“, esančios (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, planinį patalpų ir teritorijos priešgaisrinį techninį patikrinimą, nustatyta, jog objektas yra toliau eksploatuojamas po 2009-09-29, nutarimo Nr. 14-2 uždrausti eksploatuoti objektą. Objekto GSEB „(duomenys neskelbtini)“ pirmininkas - A. M., kuris atsakingas už priešgaisrinę saugą garažų statybos ir eksploatavimo bendrijoje, nevykdė teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, A. M., teismo posėdžio metu parodė, jog supranta jam surašyto protokolo kaltinimo esmę. Nusižengimas buvo padarytas dėl finansinių sunkumų bendrijoje. Bendrijos objektui atnaujinti reikalinga 100000 Eur suma, tačiau kyla problema susitarti bendrijos nariams. Kreipėsi į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą, bandys įsirengti priešgaisrinę sistemą, padidino rinkliavą bendrijos nariams. Taip pat, paaiškino, jog po draudimo eksploatuoti bendrijos objektą pakabino skelbimą, kad garažas yra uždarytas, piktybiškumo nevykdyti Institucijos sprendimų neturi. Šiuo metu dėl situacijos yra informavęs tik bendrijos fizinius asmenis, kitų institucijų neperspėjo. Ateityje valdyboje spręs dėl atnaujinimo projekto rengimo.

A. M. papildomai teismui pateikė - 2020-01-02 atsiliepimą į 2019-12-10 Institucijos administracinio nusižengimo protokolą Nr. 00309-ANR_P-166-2019 34.3-214 (b. l. 20-21); GSEB „(duomenys neskelbtini)įstatų (b. l. 22-32), Priešgaisrinės saugos taisyklių (b. l. 33-34), informacinio skelbimo GSEB „(duomenys neskelbtini)“ savininkams apie draudimo eksploatuoti garažus (b. l. 35) kopijas; Institucijos raštą GSEB „(duomenys neskelbtini)“ dėl automatinio gaisro gesinimo įrenginio (b. l. 36). Minėti dokumentai pridėti prie bylos. 

Institucijos atstovė, S. Š., teismo posėdžio metu parodė, jog bendrija po Institucijos 2009-09-29 nutarimo Nr. 14-2 uždrausti eksploatuoti objektą ir toliau naudoja garažus.

Institucijos atstovas, D. Ž., teismo posėdžio metu parodė, jog Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba tikrino objekto būklę, padėtį. Bendrija turi parengti projektą, tuo atveju galėtų daryti pakeitimus dėl atnaujinimo. Nesutvarkius objekto, kyla grėsmė asmenų turtui ir gyvybei.

Liudytojas A. Š., teismo posėdžio metu parodė, jog pats vedė minimo objekto techninę priežiūrą, organizavo ir dalyvavo garažų perdavimą naudojimui. Prisimena, jog ankstesniu metu garažas buvo šildomas, o šildymo sistema buvo susieta su priešgaisrine sistema. Vėliau, atsisakius bendrijos nariams šildymo, dėl to nebegali veikti priešgaisrinė sistema. Paaiškino, jog bendrijos valdyba kreipėsi į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą dėl sistemos atjungimo, gesintuvų įrengimo. Mano, jog už priešgaisrinę apsaugą garažo boksuose bendrijoje atsako fiziniai asmenys – savininkai. Nors pastarieji toliau eksploatuoja garažus,  pirmininkas neturi įgaliojimų bausti. Taip pat, parodė, kad bendrijos pirmininkas buvo pakabinęs skelbimus, informuojančius apie draudimą eksploatuoti garažus, kurie matėsi apie 10 m., skambino į kitus miestus, sužinojo, kad vyksta tapati situacija. Naujos sistemos įrengimas bendrijoje kainuotų 100000 Eur. 

 

Teismas

 

k o n s t a t u o j a :

 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-02-18 įsakymu Nr. 64 (red. nuo 2018-11-08, Nr. 1-388), VIII skyriuje gaisrų gesinimo priemonės ir gaisrinė įranga, 405 punkte nustatyta, jog gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai, mažinantys grėsmę žmonėms ir jų turtui, skirti gaisrui aptikti, pranešti apie jį, gesinti, dūmams ir šilumai šalinti ar kelioms šioms funkcijoms vykdyti (toliau – aktyviosios gaisrinės saugos priemonės), turi būti techniškai tvarkingi ir veikiantys. Pagal taisyklių 406 punktą statinių savininkai, valdytojai ar naudotojai privalo organizuoti ir (ar) atlikti aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninę priežiūrą ir bandymus, o jų rezultatus įforminti raštu. Remiantis taisyklių 408 punktu statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir bandymai turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per metus, vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija.

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog įmonėse, įstaigose ir organizacijose už objekto priešgaisrinę būklę yra atsakingi jų vadovai. Atlikdamas šią pareigą, vadovas privalo imtis būtinų objekto ir jame esančių arba galinčių būti žmonių apsaugos nuo gaisro priemonių. Įmonės, įstaigos ir organizacijos vadovas gali savo vadovaujamos įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojui pavesti kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti.

ANK 505 straipsnio 1 dalis reglamentuoja atsakomybę už įstatymų įgaliotų pareigūnų teisėtų nurodymų ir reikalavimų, taip pat valstybės pareigūnų ar kolegialių institucijų sprendimų (nutarimų) nevykdymą.        

Administracinio nusižengimo padarymo faktas ir A. M. kaltė  įrodyta:

2019-12-10 administracinio nusižengimo protokolu Nr. 00309-ANR_P-166- 2019/34.3-214 (b. 1. 3);

2019-11-18 Klaipėdos PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus (toliau ir - VPPS) vyresniosios inspektorės S. Š. tarnybiniu pranešimu dėl planinio priešgaisrinio techninio patikrinimo Nr. 79.3-1608 (b. 1. 12);

2019-11-14 Klaipėdos PGV VPPS viršininko M. L. surašytu pavedimu Nr. 36.3-1450 (b. l. 11);

2019-11-14 GSEB „(duomenys neskelbtini)“ pirmininko A. M. paaiškinimu / patikslinimu Nr. 79.3-1591 (b. 1. 13);

2019-11-14 Klaipėdos PGV VPPS vyresniosios inspektorės S. Š. sudaryta fotolentele Nr. 79.3-1592 (b. l. 14);  

2016-11-07 administracinio teisės pažeidimo protokolu Nr. 34-35 (b. l. 4-5) su administraciniu nurodymu (b. l. 6-7);

2016-10-13 Klaipėdos APGV VPPS statybų priežiūros poskyrio inspektorės J. G. tarnybiniu pranešimu dėl planinio priešgaisrinio techninio patikrinimo Nr. 79-466 (b. l. 15); 

2016-10-13 Klaipėdos APGV VPPS statybų priežiūros poskyrio inspektorės J. G. sudaryta fotolentele Nr. l (b. l. 16);

2016-10-13 Klaipėdos APGV VPPS viršininko M. L. surašytu pavedimu Nr. 36-447 (b. l. 17);

2009-09-29 Klaipėdos APGV VPPS viršininko V. B. surašytu nutarimu uždrausti eksploatuoti objektą Nr. 14-2 (b. l. 9);

2009-09-29 Klaipėdos APGV VPPS Prevencinės veiklos poskyrio inspektoriaus R. D. surašytu uždrausti eksploatuoti objektą įvykdymo protokolu Nr. 14-2 (b. l. 10); 

2009-08-17 Klaipėdos APGV VPPS viršininko V. B. surašytu įspėjimu dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės Nr. 35.14-7 (b. l. 8); bei kitais byloje surinktais rašytiniais įrodymais.

Įvertinus byloje surinktų duomenų visumą, darytina išvada, kad A. M. veiksmuose yra nusižengimo, numatyto ANK 505 straipsnio 1 dalyje, sudėtis. Todėl, jam už nusižengimo padarymą skirtina administracinė nuobauda - bauda.

Pagal byloje esančius duomenis A. M. galiojančių nuobaudų neturi. Jo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis pripažintina tai, jog pripažino padaręs administracinį nusižengimą ir dėl to gailisi, veiką padarė sulaukęs 65 metų amžiaus (ANK 35 str. 1 d. 1, 9 p.). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Pagal ANK 34 straipsnio 5 dalį (red. gal. iki 2020-01-01)  teismas, atsižvelgdamas į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti. Teisinga ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2AT-4-2011).

Atsižvelgdamas į šioje byloje nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju yra pagrindas taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas ir pažeidėjui skirti mažesnę baudą nei sankcijoje numatyta minimali už padarytą nusižengimą. Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį, į nusižengimo padarymo aplinkybes, į tai, kad padarytas nusižengimas ra piktybinis, juo žala nepadaryta, nusižengimo tyrimas nebuvo apsunkintas, į pažeidėjo asmenybę, kad jis galiojančių administracinių nuobaudų neturi, dirba, vyresnio amžiaus, į jo atsakomybę lengvinančias aplinkybes, į atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Teismo nuomone, net ir minimalios ANK 505 straipsnio 1 dalies sankcijoje A. M., kaip objekto GSEB „(duomenys neskelbtini)“ pirmininkui, nustatytos baudos skyrimas administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui prieštarautų teisingumo, protingumo ir proporcingumo principams. Vadovaudamasis minėtais principais, teismas sprendžia, jog administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti pažeidėjui pritaikius ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas ir už ANK 505 straipsnio 1 dalyje numatytą nusižengimą paskyrus 100 Eur baudą.

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 32 straipsniu, 34 straipsnio 5 dalimi (red. gal. iki 2020-01-01), 505 straipsnio 1 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636, 637 straipsniais, 646 straipsnio 1, 2 dalimis, 675 straipsniu,

 

n u t a r i a :

 

A. M. už administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnio 1 dalyje, padarymą, taikant Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 34 straipsnio 5 dalį (red. gal. iki 2020-01-01), skirti administracinę nuobaudą – 100 Eur (vieno šimto eurų) dydžio baudą.

Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus šį nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Baudą sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant mokėjimo pavedime administracinio nusižengimo bylos registro objekto numerį - 19108776600, įmokos kodą – 1001. Nesumokėjus baudos per nustatytą terminą, nutarimas skirti baudą vykdomas priverstine tvarka (ANK 676 str. 1, 2 d.).

Išaiškinti, kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo ar vykdymo atidėjimo klausimais asmuo, patrauktas administracinėn atsakomybėn, turi teisę kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka (ANK 675 str. 3 d.).

Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

 

 

Teisėja Violeta Balčiūnienė