Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [A-822-1279-09].doc
Bylos nr.: A-822-1279-09
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:

Administracinė byla Nr

                            Administracinė byla Nr. A822-1279/09                                                                                                      Administracinės byla Nr. A822-1111/2009

Procesinio sprendimo kategorija 20

(S)

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2009 m. spalio 29 d.

Vilnius

 

              Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

              sekretoriaujant Rasai Kubickienei,

              dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokatei Onai Vitartienei, atsakovo atstovei Laurai Petrauskaitei,

              viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos L. Č. individualios įmonės „Ro ir Ro“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos L. Č. individualios įmonės „Ro ir Ro“ skundą Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl nutarimo panaikinimo.

             

              Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

I.

 

              pareiškėja L. Č. individuali įmonė „Ro ir Ro“ (toliau – pareiškėja, Bendrovė) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau Tarnyba) 2008-09-04 nutarimą Nr. 3K08/230, kuriuo Bendrovei skirta 1000 Lt bauda. Pareiškėja skunde (b. l. 3 5) paaiškino, kad nutarime konstatuojama, kad pažeidimo medžiagos nagrinėjimo metu pateiktas 2008-07-27 kasos kvitas Nr. 88/2133 nepripažįstamas alkoholinių gėrimų įsigijimo dokumentu, nes pagal šį dokumentą nėra galimybės nustatyti, jog būtent pareiškėja įsigijo alkoholinius gėrimus. Bendrovės teigimu, toks Tarnybos motyvas yra nepagrįstas, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-08-13 nutarimu Nr. 1283 patvirtinto Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašo) 3 p. nustatyta, kad kasos aparato kvitas – kasos aparatu išspausdintas specialios formos ir turinio prekių (paslaugų) pardavimo ir (ar) prekių pirkimo dokumentas, atitinkantis kasos aparatų techninius reikalavimus. Kvite turi būti išspausdinti visi šiame Apraše nustatyti rekvizitai. Šiuo atveju kasos kvite, kaip alkoholinių gėrimų įsigijimo dokumente, yra visi privalomi kasos kvito rekvizitai. Pateiktas kvitas įrodo, jog pareiškėja nepažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 2 p., 2 d. 2 p., kadangi pateiktas iki nutarimo priėmimo momento alkoholinių gėrimų įsigijimo dokumentas – kasos kvitas, kuriame yra visi teisės normų nustatyti rekvizitai, ir toks dokumentas turi juridinę galią. Pareiškėja neneigia, kad pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 7 d., t. y. alkoholinius gėrimus įsigijo mažmeninėje prekyboje ir juos realizavo, tačiau šiems alkoholiniam gėrimams Tarnybos reikalavimu pateikė jų įsigijimą įrodantį ir juridinę galią turintį dokumentą – kasos kvitą. Ginčijamu atveju Tarnyba neteisingai kvalifikavo pažeidimą, nurodydama Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 2 p., 2 d. 2 p., o ne 17 str. 7 d. Tarnyba, skirdama ekonominę sankciją, plečiamai aiškino Alkoholio kontrolės įstatymą. Nutarime nenurodyta dėl kokių priežasčių pateiktas alkoholinių gėrimų įsigijimo dokumentas – kasos kvitas Nr. 88/2133 nepripažįstamas šių gėrimų įsigijimo dokumentu.

              Atsakovė Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir atsakovė, VTAKT) atsiliepime į skundą (b. l. 19 22) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad pareiškėjai ekonominė sankcija skirta už tai, kad jai priklausančiame paviljone Nr. 2, prie namo Parko g. 28, Vilnius, buvo parduodami ir laikomi alkoholiniai gėrimai (alaus kokteiliai), kurie neįrašyti į licenciją Nr. 31K verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išduotą 2004-05-18, ir neturint juridinę galią turinčių privalomų alkoholinių gėrimų įsigijimo arba gabenimo dokumentų. Pareiškėjos pateiktame 2008-07-27 kasos kvite Nr. 88/2133 atsispindi tik atlikta ūkinė operacija – parduotas alaus kokteilis „D Light“ bei nurodyta šio alkoholinio gėrimo kiekis ir kaina, tačiau daugiau jokių duomenų, leidžiančių nustatyti patikrinimo metu rastų alkoholinių gėrimų ir kasos kvite nurodytų alkoholinių gėrimų tapatumą, šiame dokumente nepateikta, todėl pareiškėjos nurodyti argumentai, kad ji pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 7 d., yra nepagrįsti. Taip pat, nepagrįsti argumentai, kad nutarime neįrodyta pareiškėjos kaltė, nes pareiškėja yra licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtoja ir yra atsakinga už tai, kad ši prekyba vyktų nepažeidžiant Alkoholio kontrolės įstatymo ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių reikalavimų. Be to, ūkio subjektas, įsigydamas alkoholinius gėrimus, kurie neįrašyti į licenciją juos parduoti, be juridinę galią turinčių įsigijimo ir gabenimo dokumentų, sukuria nesąžiningos konkurencijos rinkoje sąlygas ir, nemokėdamas mokesčių valstybei, yra pranašesnėje padėtyje palyginus su sąžiningai ir teisėtai rinkoje veikiančiais subjektais.

             

II.

 

              Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 17 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė.

              Nustatė, kad 2008-08-21 Tarnyba atliko L. Č. individualios įmonės „Ro ir Ro“ tikrinimą (b. l. 25, 26). 2008-08-21 Tarnybos tikrinimo protokole Nr. 223 nurodyta, kad nepateikus 2008-08-21 prekių atsakingo saugojimo akte nurodytiems alkoholiniams gėrimams įsigijimo dokumentų iki 2008-08-25, atsakomybė numatyta Alkoholio kontrolės įstatymo 34 str. 2 d. (b. l. 25). 2008-08-21 prekių atsakingo saugojimo akte įvardinti 6 alaus kokteilio „D light“ buteliai (b. l. 26). Už Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 2 p., 17 str. 2 d. 2 p. pažeidimą Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-04 nutarimu „Taikyti ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus“ 3K08/230 paskyrė pareiškėjai 1000 Lt baudą (b.l. 14 15). Nutarime nustatyta, kad pareiškėjai priklausančiame paviljone Nr. 2 prie namo Parko g. 28, Vilnius, parduodami ir laikomi alkoholiniai gėrimai (alaus kokteiliai), kurie neįrašyti į licenciją Nr. 31K verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išduotą 2004-05-18, ir neturint juridinę galią turinčių privalomų alkoholinių gėrimų įsigijimo arba gabenimo dokumentų. Nutarime nurodyta, kad iki 2008-08-25 pareiškėja Tarnybai nepateikė 2008-08-21 Tikrinimo protokolo Nr. 223 nurodytų alkoholinių gėrimų įsigijimo dokumentų.

              Pažymėjo, kad santykius, susijusius su alkoholio produktų, maisto ir kitų produktų, kuriuose yra etilo alkoholio, gamyba, prekyba, laikymu, gabenimu, įvežimu, importu, eksportu, vartojimu, reklama, rėmimu bei valstybės alkoholio kontrolės Lietuvos Respublikoje pagrindus reglamentuoja Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje parduoti draudžiama alkoholio produktus, kurie neįrašyti į licencijas juos gaminti, importuoti, parduoti, ir alkoholio produktus neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų. Pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 2 d. 2 p. juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms draudžiama laikyti, gabenti Lietuvos Respublikoje alkoholio produktus, kurie neįrašyti į licencijas, taip pat gaminti, importuoti, parduoti alkoholio produktus, neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų.

              Teismas nenagrinėjo klausimo, ar pareiškėjos pateiktas kvitas Nr. 88/2133 atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-08-13 nutarimu Nr. 1283 patvirtinto Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo nustatytus reikalavimus. Pažymėjo, kad šioje byloje ginčas iš esmės kilo dėl to, ar pareiškėjos pateiktas 2008-07-27 kasos kvitas Nr. 88/2133 yra juridinę galią turintis dokumentas, patvirtinantis alkoholinių gėrimų – 6 butelių alaus kokteilių „D light“– įsigijimą.

              Iš pateikto 2008-07-27 kasos kvito Nr. 88/2133 matyti, kad iš UAB Maxima LT 2008-07-27 buvo pirkti 24 buteliai Utenos alaus kokteilio „D Light“ (2,9%) (b. l. 29). Šiame kvite nėra nurodytas pirkėjas, jame nėra duomenų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti, kad 2008-07-27 įsigyti alkoholiniai gėrimai (alaus kokteiliai), yra tie patys, kurie buvo rasti 2008-08-21 pareiškėjos patikrinimo metu ir palikti atsakingam saugojimui (2008-08-21 Prekių atsakingo saugojimo aktas (b. l. 26)). Teismo vertinimu, 2008-07-27 kasos kvitas Nr. 88/2133 nepagrindžia fakto, kad 2008-08-21 patikrinimo metu rastus alkoholinius gėrimus pareiškėja įsigijo 2008-07-27 iš UAB Maxima LT. Pažymėjo, kad kitų dokumentų, pagrindžiančių minėtų alkoholinių kokteilių įsigijimą, pareiškėja nepateikė. Atsižvelgus į išdėstytus argumentus, konstatavo, kad L. Č. individuali įmonė „Ro ir Ro“ laikė alkoholinius gėrimus (alaus koktelius) be šių produktų įsigijimą patvirtinančių dokumentų.

              Nustatė, kad 2008-09-04 Tarnybos nutarime Nr. 3K08/230 nurodyta, kad Bendrovei priklausančiame paviljone buvo parduodami ir laikomi alkoholiniai gėrimai (alaus kokteiliai), kurie neįrašyti į licenciją Nr. 31K. Licencija Nr. 31K 2008-09-02 buvo patikslinta, į leidžiamų parduoti alkoholinių gėrimų grupių sąrašą, įtraukti ir alaus mišiniai (b. l. 43, 44). Tačiau teismas atkreipė dėmesį, kad 2008-08-21, kai buvo atliktas patikrinimas ir nustatyti pažeidimai, licencijoje Nr. 31K nebuvo įrašyti alaus mišiniai. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas konstatavo, kad 2008-08-21 pareiškėja laikė ir prekiavo alkoholiniais gėrimais (alaus kokteiliais), kurie nebuvo įrašyti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotą licenciją Nr. 31K.

              Pažymėjo, kad Bendrovei paskirta minimali Alkoholio kontrolės įstatymo 34 str. 2 d. numatyta bauda. Teismo vertinimu, pareiškėjos nurodyti argumentai, kad padaryta veika yra mažareikšmė, taip pat argumentai dėl įmonės metinės apyvartos ir dėl licencijos papildymo nepaneigia nustatytų pažeidimų padarymo fakto. Teismo nuomone, paskirta bauda yra adekvati padarytam pažeidimui.

              Atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, teismas priėjo išvadą, kad Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-04 nutarimas „Taikyti ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus“ Nr. 3K08/230 yra teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti nėra teisinio pagrindo.

             

III.

 

              Pareiškėjas L. Č. IĮ „Ro ir Ro“ (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

              1. Teismas sprendime nepasisakė dėl pažeidimo kvalifikacijos ir nurodytų skunde teisės aktų taikymo. Byloje pateikto kasos aparato kvito nepripažinti alkoholinių gėrimųalaus kokteilio – įsigijimą įrodančiu dokumentu nėra juridinio pagrindo. Apelianto manymu, nėra Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 2 p., 2 d. 2 p., nustatančio draudimą realizuoti ir laikyti alkoholinius gėrimus be juridinę galią turinčių įsigijimo dokumentų, pažeidimo sudėties.

              2. Teismas neanalizavo ir nepasisakė dėl aplinkybės, kad pareiškėjas pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 7 d., būtent šio pažeidimo sudėtis ginčijamu atveju įrodyta rašytiniu įrodymukasos aparato kvitu, kuriame nurodyta kokie alkoholiniai gėrimai buvo įsigyti. Remiasi Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo praktika (2008-07-18 nutartis administracinėje byloje Nr. A-63-1375/2008).

              3. Apeliantas įsitikinęs, kad nepadarė Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 2 p. ir 2 d. 2 p. pažeidimo, tokio pažeidimo sudėties nėra. Nesant pažeidimo sudėties, asmuo negali būti baudžiamas.

              4. Teismas savo sprendime nepasisakė dėl mažareikšmiškumo motyvo. Pagal Tarnybos alkoholinių gėrimų 2008-09-04 Prekių išėmimo aktą išimta alkoholinių gėrimų už 15,60 Lt., skirta bauda 1000 litų. Įmonės bendroji metinė apyvarta 2007 m. buvo tik 86251 Lt. Tarnyba nenustatė fakto, jog šiais produktais pareiškėja prekiavo ilgą laiką, tai buvo tik pirmas pirkimas, papildyta licencija Tarnybai buvo pateikta iki nutarimo priėmimo.

              Atsakovė Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba atsiliepimu prašo palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atkreipia dėmesį, kad apeliacinis skundas grindžiamas argumentais, jau pateiktais pirmosios instancijos teismui bei jo tinkamai įvertintais. Pažymi, kad priimant ginčijamą nutarimą bei ginčijamą sprendimą nebuvo nustatyta, kad apeliantui priklausančiame paviljone patikrinimo metu rasti alkoholiniai gėrimai buvo pirkti pagal pateiktą 2008-07-27 kasos kvitą Nr. 88/2133, todėl nesutinka, kad apeliantas padarė Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 7 d. nurodytą pažeidimą. Be to, pabrėžia, kad nauji apelianto pateikiami motyvai dėl patikrinimo metu rastų alkoholinių gėrimų vertės, įmonės finansinės padėties, jos „geranoriškumo“ neturėtų būti nagrinėjami apeliacinės instancijos teisme, kadangi nebuvo pateikti pirmos instancijos teismui, todėl ginčijamame teismo sprendime dėl jų nepasisakyta.

 

              Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

IV.

 

 

Apeliacinis skundas atmestinas.

Ginčas iš esmės yra kilęs dėl Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos 2008 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 3K08/230, kuriuo pareiškėjai yra paskirta 1000 Lt bauda už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimą, teisėtumo. Vienas iš svarbiausių apeliacinio skundo argumentų yra tai, kad pareiškėjos pateiktas 2008 m. liepos 27 d. kasos kvitas Nr. 88/2133 yra juridinę galią turintis dokumentas, patvirtinantis alkoholinių gėrimų – 6 butelių alaus kokteilių „D light“– įsigijimą.

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje parduoti draudžiama alkoholio produktus, kurie neįrašyti į licencijas juos gaminti, importuoti, parduoti, ir alkoholio produktus neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų. Pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punktą juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms laikyti, gabenti Lietuvos Respublikoje draudžiama alkoholio produktus, kurie neįrašyti į licencijas juos gaminti, importuoti, parduoti, ir alkoholio produktus neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų.

2008 m. rugpjūčio 21 d. Tarnyba atliko L. Č. individualios įmonės „Ro ir Ro“ tikrinimą. 2008 m. rugpjūčio 21 d. Tarnybos tikrinimo protokolo Nr. 223 aišku, kad iki 2008 m. rugpjūčio 25 d. įmonė turėjo pateikti 2008 m. rugpjūčio 21 d. prekių atsakingo saugojimo akte įvardintų alkoholinių gėrimų (tai yra 6 alaus kokteilio „D light“ buteliams (b.l. 26) įsigijimo dokumentus. Tokių dokumentų nepateikus atsiranda pagrindas skirti ekonominę sankciją pagal Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 2 dalį.

Iš pateikto 2008 m. liepos 27 d. kasos kvito Nr. 88/2133 matyti, kad iš UAB Maxima LT 2008 m. liepos 27 d. buvo pirkti 24 buteliai Utenos alaus kokteilio „D Light“ (2,9%)(b.l. 29). Šiame kvite nėra nurodytas pirkėjas. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad kasos kvite Nr. 88/2133 nėra duomenų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti, kad 2008 m. liepos 27 d. įsigyti alkoholiniai gėrimai (alaus kokteiliai) yra tie patys, kurie buvo rasti 2008 m. rugpjūčio 21 d. patikrinimo metu ir palikti atsakingam saugojimui (2008-08-21 Prekių atsakingo saugojimo aktas). Taip pat teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2008 m. liepos 27 d. kasos kvitas Nr. 88/2133 nepagrindžia fakto, kad 2008 m. rugpjūčio 21 d. patikrinimo metu rastus alkoholinius gėrimus pareiškėja įsigijo 2008 m. liepos 27 d. iš UAB Maxima LT. Vadinasi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad iki 2008 m. rugpjūčio 25 d. pareiškėja Tarnybai nepateikė 2008 m. rugpjūčio 21 d. prekių atsakingo saugojimo akte įvardintų alkoholinių gėrimų įsigijimo dokumentų.

Teisėjų kolegija spręsdama dėl apeliacinio skundo argumento, kad pirmosios instancijos teismas neanalizavo ir nepasisakė dėl aplinkybės, kad pareiškėjas pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 dalį, pagrįstumo, sutinka su atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą pateikta nuostata, kad nenustačius fakto, kad apeliantui priklausančiame paviljone patikrinimo metu rasti alkoholiniai gėrimai buvo pirkti pagal pateiktą 2008 m. liepos 27 d. kasos kvitą Nr. 88/2133, taip pat nėra galimybių nustatyti, kad apeliantas padarė Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje nurodytą pažeidimą.

Byloje nustatyta, kad patikrinimo metu pareiškėjai priklausančiame paviljone Nr. 2 prie namo Parko g. 28, Vilnius, buvo parduodami ir laikomi alkoholiniai gėrimai (alaus kokteiliai), kurie neįrašyti į licenciją Nr. 31K verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išduotą 2004 m. gegužės 18 d. Dėl apeliacinio skundo argumento, kad papildyta (galimybe verstis mažmenine prekyba alaus mišiniais) licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Tarnybai buvo pateikta iki ginčijamo nutarimo priėmimo, pažymėtina tai, kad šiuo atveju teisėjų kolegija laiko svarbia tą aplinkybę, kad 2008 m. rugpjūčio 21 d., kai buvo atliktas patikrinimas ir nustatyti pažeidimai, licencijoje Nr. 31K nebuvo įrašyti alaus mišiniai. Teisėjų kolegija, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad 2008 m. rugpjūčio 21 d. pareiškėja laikė ir prekiavo alkoholiniais gėrimais (alaus kokteiliais), kurie nebuvo įrašyti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotą licenciją Nr. 31K.

              Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nėra pateikta argumentų, leidžiančių abejoti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos 2008 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 3K08/230 teisėtumu ir pagrįstumu. Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą remiantis apeliaciniame skunde išdėstytais ar kitais motyvais nėra pagrindo. Todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 17 d.  sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjos apeliacinis skundas atmetamas.

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

 

n u t a r i a :

 

pareiškėjos L. Č. individualios įmonės „Ro ir Ro“  apeliacinį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 17 d. palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

 

 

Teisėjai                                                                                                            Antanas Ablingis

                                                                                                                                                                       

                                  Dainius Raižys

                                                                     

                                                                                                                       Skirgailė Žalimienė