Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2019-09-02][nuasmenintas sprendimas byloje][eI-2987-872-2019].docx
Bylos nr.: eI-2987-872/2019
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Valstybės įmonė Registrų centras 124110246 atsakovas
Kategorijos:
43.5.1. Kai skundas nenagrinėtinas ABTĮ nustatyta tvarka
43.5.1.1. Aktai ar veiksmai, dėl kurių negalima pateikti skundo administraciniam teismui
55.1. Teismo sprendimas
55.2. Pirmosios instancijos teismo nutartis
55.1.3. Teismo sprendimo priėmimas, paskelbimas ir išsiuntimas
43.5. Atsisakymas priimti skundą
38. Kiti ginčai viešojo administravimo srityje
41. Kiti ginčai viešojo administravimo srityje
43. Teisė kreiptis į teismą ir jos realizavimas
55. Teismo procesiniai dokumentai
55. Teismo procesiniai dokumentai

Adm

Administracinė byla Nr. eI-2987-872/2019

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01193-2019-9

Procesinio sprendimo kategorijos: 41; 55.1.3

 (S)

 

img1 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. rugpjūčio 5 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Astos Adamonytės-Šipkauskienės, Jolantos Vėgelienės, Faustos Vitkienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. B. skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centrui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

 

Teismas

 

n u s t a t ė :

 

Pareiškėjas G. B. kreipėsi į teismą su skundu atsakovui valstybės įmonei (toliau – ir VĮ) Registrų centrui, prašydamas įpareigoti atsakyti į jo 2019 m. sausio 9 d. skundą.

Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas valstybės įmonė Registrų centras vilkina atlikti veiksmus, tai yra atsakyti į jo 2019 m. sausio 9 d. pateikto skundo dalį dėl atsakomybės taikymo už klaidingos informacijos pateikimą.

Paaiškina, jog 2019 m. sausio 9 d. jis pateikė elektroniniu paštu Valstybinei mokesčių inspekcijai skundą, pasirašytą elektroniniu parašu. Valstybinė mokesčių inspekcija persiuntė pareiškėjo skundą nagrinėti Finansų ministerijai, kuri persiuntė  nagrinėti atsakovui. Pareiškėjo teigimu, atsakovas jo skunde kelto klausimo dėl atsakomybės taikymo neišnagrinėjo ir pareiškėjui neatsakė. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, nes atsakovas, jo teigimu, neišnagrinėjo jo skunde  pateikto klausimo dėl atsakomybės įstaigos vadovams taikymo.

Atsakovas valstybės įmonė Registrų centras su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo, kad 2019 m. sausio 9 d. skundą dėl viešosios įstaigos „LST Sert“ pareiškėjas pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuri 2019 m. sausio 29 d. raštu skundą persiuntė Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamentui. Registrų centras 2019 m. vasario 6 d. gavo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento 2019 m. vasario 1 d. raštu persiųstą pareiškėjo skundą dėl viešosios įstaigos „LST Sert“ ir priedus. Pareiškėjas 2019 m. sausio 9 d. skunde nurodė, kad viešosios įstaigos „LST Sert“ pateiktas 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys turi reikšmingų trūkumų, pažymėjo, kad klaidingos finansinės atskaitomybės dokumentų teikimas ir viešinimas pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus, taip pat viešąjį interesą. 2019 m. vasario 18 d. atsakovas gavo viešosios įstaigos „LST Sert“ prašymą leisti patikslinti 2017 metų veiklos rezultatų ataskaitą ir balansą, kadangi įvedimo metu įsivėlė techninė klaida.

Atsakovas 2019 m. vasario 25 d. raštu pareiškėjui pateikė atsakymą į skundą, kuriuo informavo, kad viešosios įstaigos 2019 m. vasario 18 d. prašymu su trūkumais pateiktas 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys bei kartu su juo pateikta veiklos ataskaita buvo panaikinti, o viešoji įstaiga „LST Sert“ nedelsiant pakartotinai 2019 m. vasario 18 d. pateikė 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą. Pareiškėjui taip pat pateiktos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio bei veiklos ataskaitos kopijos. Atsakovas teigia, jog 2019 m. vasario 25 d. raštu pareiškėjui buvo visapusiškai atsakyta į jo skundą, nurodant, jog trūkumų turintys finansinės atskaitomybės dokumentai jau yra panaikinti, o vietoje jų pateikti jau ištaisyti dokumentai. Tai, kad atsakomybės klausimas eksplicitiškai neišreikštas pareiškėjui pateiktame rašte nepatvirtina, kad iš jo turinio nėra aišku, jog nagrinėjamu atveju, atsakovas neturi pagrindo taikyti atsakomybės viešosios įstaigos „LST Sert“ vadovui.

 

Teismas

 

k o n s t a t u o j a :

 

Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo valstybės įmonės Registrų centro 2019 m. vasario 25 d. raštu Nr. S-12036 (101.41e) pateikto atsakymo pareiškėjui atitikimo Viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) nuostatoms ir įpareigojimo atsakovui iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2019 m. sausio 9 d. skundą.

Remiantis byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas su 2019 m. sausio 9 d.  skundu kreipėsi į atsakovą, nurodydamas, kad viešosios įstaigos „LST Sert“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys (priedas), pateiktas ir viešai skelbiamas atsakovo interneto svetainėje, turi reikšmingų trūkumų, liudijančių apie tai, kad įstaiga pateikė privalomas finansų ataskaitas nesivadovaudama įstatymais. Iš veiklos rezultatų ataskaitos (priedo 5 p.) yra matyti, kad įstaiga bent du metus (2016, 2017 m.) deklaruoja 150 tūkst. € viršijantį nuostolį (priedo 5 p. 23 eil.), kuris viršija balansinį turtą (priedo 4 p. 30 eil.), tačiau šis nuostolis nėra įtraukiamas į balanso veiklos rezultatą (priedo 4 p. 36-38 eil.). Įstaigos klaidingos finansinės atskaitomybės teikimas ir viešinimas pažeidžia pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, o taip pat viešąjį interesą. Pareiškėjas yra mirusio įstaigos dalininko S. B. pirmosios eilės įpėdinis (sūnus), priimantis palikimą. Įstatymų reikalavimų neatitinkantys viešosios įstaigos skelbiami finansiniai dokumentai neleidžia pareiškėjui įvertinti palikėjo turto ir yra reikšminga kliūtis priimant palikimą. Be to, įstaigos deklaruojamas buveinės adresas (duomenys neskelbtini) neatitinka tikrovės, kadangi įstaigos biuras ir veikla faktiškai vykdoma adresu (duomenys neskelbtini). Pareiškėjas atsakovo prašė: 1) taikyti atsakomybę įstaigos atstovams už klaidingos informacijos pateikimą; 2) nedelsiant įpareigoti įstaigą ištaisyti trūkumus trumpiausiais įmanomais terminais; 3) papildomai informuoti pareiškėją, kai nurodyti trūkumai įstaigos bus pašalinti; 4) imtis visų kitų kontrolės priemonių, kad būtų užtikrintas įstaigos viešai skelbiamų finansinių ataskaitų teisingumas.

Atsakovas pareiškėjui skundžiamu Raštu atsakė, kad Įstaigos 2019 m. vasario 18 d. prašymu su trūkumais pateiktas 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys bei kartu su juo pateikta Įstaigos veiklos ataskaita buvo panaikinti. Įstaiga nedelsiant, pakartotinai 2019 m. vasario 18 d. pateikė 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą, kurie viešai skelbiami Registrų centro internetinėje svetainėje. Atsakovas nurodė pareiškėjui išsiuntęs Įstaigos 2019 m. vasario 18 d. Juridinių asmenų registrui pateiktų 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos kopijas. Dėl Įstaigos buveinės adreso atsakovas rašte pažymėjo, jog vadovaujantis Civilinio kodekso 2.49 straipsnio 1 dalimi, juridinio asmens buveine laikoma ta vieta, kurioje yra nuolatinis valdymo organas, todėl juridinio asmens buveinė ir faktinė juridinio asmens veiklos vieta gali nesutapti. Sprendimą dėl juridinio asmens buveinės pakeitimo priima visuotinis juridinio asmens dalyvių (narių, dalyvių, akcininkų) susirinkimas, o juridinio asmens vadovui tenka pareiga pateikti nustatytos formos prašymą ir kitus nustatytus dokumentus pakeitimams įregistruoti Registre. Galiojantys įstatymai, Registro nuostatai ir kiti teisės aktai nesuteikia Registro tvarkytojui teisės įpareigoti juridinius asmenis keisti registravimo duomenis.

Pareiškėjas savo skundą iš esmės grindžia Rašto neatitikimu Viešojo administravimo įstatymo nuostatoms, teigdamas, kad atsakovas vilkina atlikti veiksmus, tai yra atsakyti į jo 2019 m. sausio 9 d. pateikto skundo dalį dėl atsakomybės taikymo už klaidingos informacijos pateikimą.

Asmenų kreipimosi į viešojo administravimo subjektus nagrinėjimo tvarką įtvirtina Viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 14 straipsnis. Pagal jį, asmenų skundai dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų, neveikimo ir administracinių sprendimų nagrinėjami VAĮ trečiajame skirsnyje, reglamentuojančiame administracinę procedūrą, nustatyta tvarka (VAĮ 14 str. 3 d.). Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (toliau – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) (VAĮ 14 str. 1 d.).

Vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklių 35 punktu, atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: 35.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.4. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. 

Pagal VAĮ individualus administracinis aktas pirmiausia turi atitikti tokiam aktui keliamus reikalavimus. Toks aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, jame turėtų būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos, nurodyta apskundimo tvarka, aktas turėtų būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens (VAĮ 8 straipsnis). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad VAĮ 8 straipsnio nuostata reiškia, kad akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-756-450/2010).

Iš aptarto teisinio reglamentavimo bei pateiktų teisės aiškinimo ir taikymo taisyklių matyti, kad VAĮ 8 straipsnio 1 dalimi iš esmės yra siekiama užtikrinti, jog asmeniui, dėl kurio yra priimtas atitinkamas individualus administracinis aktas, būtų žinomi šio akto priėmimo teisinis bei faktinis pagrindai, motyvai, todėl, kai nėra pagrindo atitinkamą individualų administracinį aktą pripažinti visiškai nemotyvuotu, kiekvienu konkrečiu atveju, spręsdamas dėl tokio akto atitikties pastarosios įstatymo nuostatos reikalavimams, teismas privalo ad hoc įvertinti, ar nustatyti turinio (teisinio ir faktinio pagrindimo, motyvacijos) trūkumai yra esminiai, sukliudę šio individualaus administracinio akto adresatams suprasti atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį, identifikuoti jų teisių, pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus ir apimtį, tinkamai įgyvendinti šiuo aktu suteiktas teises ar (ir) įvykdyti nustatytas pareigas bei įstatymų nustatyta tvarka efektyviai realizuoti teisę į (galimai) pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybą. Toks vertinimas turi būti atliekamas individualaus administracinio akto adresato požiūriu, t. y. būtent to, kuris turi teisę žinoti ir suprasti, dėl kokios priežasties ir kuo remiantis priimtas konkretus sprendimas, be kita ko, atsižvelgiant ir į pastarajam asmeniui žinomas aplinkybes, lėmusias minėtą sprendimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-556-336/2011).

Taigi, nagrinėjamu atveju pagal pareiškėjo pateikto skundo dalyką turėtų būti nustatoma, ar atsakovas vilkina atlikti veiksmus - atsakyti į pareiškėjo 2019 m. sausio 9 d. pateikto skundo dalį „taikyti atsakomybę įstaigos vadovams už klaidingos informacijos pateikimą“ ir atitinkamai įvertintina skundžiamo atsakovo Rašto atitiktis VAĮ 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems reikalavimams.

Pažymėtina, jog viešojo administravimo subjekto vilkinimu atlikti veiksmus yra suprantamas tik toks neveikimas, kai viešojo administravimo subjektas nepriima sprendimo (teigiamo arba neigiamo) prašomu išspręsti klausimu per įstatymo nustatytą terminą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-84/2012). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad savarankiškas reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus paprastai reiškiamas tada, kai atitinkama institucija neatlieka savo veiksmų pagal kompetenciją, vilkina ar atsisako juos atlikti, tokiu atveju paprastai iš esmės yra skundžiamas tam tikras institucijos neveikimas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-351/2006).

Nagrinėjamu atveju, pagal byloje pateiktus dokumentus nustatyta, jog atsakovas 2019 m. vasario 18 d. gavęs viešosios įstaigos „LST Sert“ prašymą leisti patikslinti 2017 metų veiklos rezultatų ataskaitą ir balansą, kadangi įvedimo metu įsivėlė techninė klaida, 2019 m. vasario 25 d. raštu Nr. S-12036 (101.41E) pareiškėjui pateikė atsakymą į skundą, kuriuo informavo, kad viešosios įstaigos „LST Sert“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys bei kartu su juo pateikta veiklos ataskaita buvo panaikinti, o viešoji įstaiga „LST Sert“ pakartotinai pateikė 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą. Šių dokumentų kopijos buvo pateiktos ir pareiškėjui.

Kaip jau minėta, Prašymų nagrinėjimo taisyklių 35.3. papunktis numato, jog į prašymą priimti administracinį sprendimą – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.

Įvertinusi į bylą pateiktų dokumentų turinį, teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovas tik pateiktame atsiliepime į skundą išdėstė argumentus, kodėl neturi pagrindo taikyti atsakomybės viešosios įstaigos „LST Sert“ vadovui. Atsakovas atsiliepime nurodė, jog Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalis numato atsakomybę už neteisingų juridinio asmens finansinių ataskaitų <...> pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, <...> metinės ataskaitos, <...> veiklos ataskaitų, <...> nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka. Vadovaujantis ANK 589 straipsnio 97 punktu dėl ANK 223 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo Registrų centras. Vis dėlto, atsakovo teigimu, ANK 223 straipsnio 2 dalis neapima tokių atvejų, kai dokumentų trūkumai atsiranda dėl, pavyzdžiui, techninių, rašybos klaidų, o galiojantis reguliavimas nenumato Registrų centrui teisių taikyti ar pradėti procesus dėl kitokio pobūdžio atsakomybės juridinių asmenų ar jų vadovų atžvilgiu.

  Pažymėtina, jog atsakovo valstybės įmonės Registrų centro 2019 m. vasario 25 d. raštu Nr. S-12036 (101.41e) pateiktame atsakyme pareiškėjui argumentai, kodėl atsakovas neturi pagrindo taikyti atsakomybės viešosios įstaigos „LST Sert“ vadovui nebuvo išdėstyti. Teisėjų kolegija šiuo aspektu pažymi, kad būtent iš viešojo administravimo subjekto atsakymo asmeniui turi būti aiškus vienokio ar kitokio sprendimo priėmimo pagrindas ir priežastys, tačiau ne iš viešojo administravimo subjekto atsiliepimo, kuriuo iš esmės administracinio akto priėmimo motyvai yra išplečiami.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pareiškėjo skundžiamas atsakovo Raštas neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų atsakymų pakankamumo ir išsamumo aspektais. Pažymėtina, kad atsakovas, nesutikdamas su pareiškėjo prašymais, negali jų ignoruoti, o privalo motyvuotai pateikti atsisakymo atlikti konkrečius veiksmus ar nesutikimo pateikti tam tikrą informaciją priežastis. Atsakovas į pareiškėjo 2019 m. sausio 9 d. skundo dalį, kuria pareiškėjas prašė taikyti atsakomybę įstaigos atstovams už klaidingos informacijos pateikimą, pareiškėjui atsakymo nepateikė, todėl pareiškėjo skundas tenkintinas ir skundžiamas Raštas naikintinas, o atsakovas įpareigojamas iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2019 m. sausio 9 d. skundą. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas turėtų būti informuotas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 2 ir punktu, ir 132 straipsniu,

 

n u s p r e n d ž i a:

 

Pareiškėjo   G. B. skundą tenkinti.

Panaikinti valstybės įmonės Registrų centro 2019 m. vasario 25 d. raštą Nr. S-12036 (101.41e) „Dėl skundo ir įpareigoti valstybės įmonę Registrų centrą išnagrinėti iš naujo pareiškėjo G. B. 2019 m. sausio 9 d. skundą.

Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

 

 

Teisėjai                                                                 Asta Adamonytė - Šipkauskienė

 

                                                                         Jolanta Vėgelienė

 

                                                                         Fausta Vitkienė