Vieša sprendimų paieška

 

VIEŠOS SPRENDIMŲ PAIEŠKOS VARTOTOJO VADOVAS

I. PASKIRTIS

Vieša sprendimų paieška skirta visuomenei informuoti apie teisės aiškinimo ir taikymo praktiką Lietuvos teismuose. Nacionalinės teismų administracijos interneto svetainėje skelbiami įsiteisėję Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, apygardų administracinių teismų, apygardų teismų ir apylinkių teismų sprendimai (sprendimai, nuosprendžiai, nutarimai ir nutartys). Teismų sprendimų skelbimo internete tvarką galima rasti čia. Teismo sprendimas internete paskelbiamas tik po to, kai atsakingi teismo darbuotojai iš teismo sprendimo pašalina viešai neskelbtinus duomenis (valstybės, tarnybos, profesinės, komercinės, banko, įvaikinimo ar kitas teisės aktais saugomas paslaptis, fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus, gyvenamųjų vietų adresus, gimimo datas ir vietas, valstybinius automobilių numerius, banko sąskaitų numerius ir pan.) ir parengia viešai skelbtiną teismo sprendimo versiją. Teismo sprendimai internete neskelbiami, jei, iš jų pašalinus viešai neskelbtinus duomenis, viešas sprendimo versijos paskelbimas nebeatliktų teismo sprendimų skelbimo tikslo – informuoti visuomenę apie teisės aiškinimo ir taikymo praktiką Lietuvos teismuose.

II. PAIEŠKA

Paieškos laukelių (kriterijų) nurodymas

Teismų sprendimų paieška vykdoma pagal užpildytus paieškos formos laukelius. Įvedus keletą paieškos kriterijų, sistema ieško visus nurodytus kriterijus atitinkančių teismų procesinių sprendimų. Didesnis nurodytų kriterijų skaičius lemia tikslesnę ir greitesnę paiešką. Atsižvelgiant į paieškos kriterijų skaičių, galima pasirinkti greitą arba detalią paiešką. Nuo 2018-01-01 galima atlikti paiešką iki Teismų reorganizavimo. Norėdami ieškoti duomenų iki Teismų reorganizavimo, paieškoje spauskite nuorodą „Ieškoti iki 2017-12-31“. Daugiau apie Teismų reorganizavimą čia.

Greita paieška

1 pav. Greitos paieškos forma

Greita paieška galima vykdoma pagal šiuos kriterijus:

1. bylos numerį: paieška pagal bylos numerį leidžia tiksliai surasti konkrečią bylą ir joje priimtą sprendimą (šis paieškos būdas yra pats efektyviausias ir greičiausias): galima nurodyti visą ieškomos bylos numerį (pavyzdžiui, 1-25-672/2011) arba, jeigu jis nežinomas, bylos eilės numerį (pavyzdžiui, 25). Jeigu nurodomas tik bylos eilės numeris, būtina laukelyje „Eilės Nr.:“ padėti varnelę.

2 pav. Bylos numerio nurodymas

2. teismą: iš pateikto sąrašo pasirenkamas teismas, kurio priimto procesinio sprendimo ieškoma. Nepasirinkus konkretaus teismo, paieška vykdoma tarp visų teismų sprendimų.

3 pav. Teismo pasirinkimas

3. teismo rūmus: laukelyje „Teismo rūmai“ pasirinkite teismo rūmus, kuruose norite atlikti paiešką. Jei pasirinkote nereorganizuotą teismą, rūmų pasirinkti nereikės.

4 pav. Teismo rūmų pasirinkimas

4. bylos rūšį: norint sukonkretinti paiešką, laukelyje „Bylos rūšis“ reikėtų pasirinkti ieškomos bylos rūšį (civilinė, baudžiamoji, administracinė ar administracinių teisės pažeidimų byla).

5 pav. Bylos rūšies nurodymas

5. dokumento rūšį: galima nurodyti ieškomo teismo procesinio sprendimo rūšį (pavyzdžiui, nutartis, nuosprendis ir pan.).

6 pav. Teismo procesinio sprendimo rūšies nurodymas

6. datą: ieškant teismo procesinių sprendimų pagal jų priėmimo datą, patartina nurodyti kuo trumpesnį datos intervalą. Tai pagreitina paiešką ir susiaurina jos rezultatų apimtį. Data įrašoma ją renkant kompiuterio klaviatūra arba pasirenkant iš kalendoriaus, paspaudus mygtuką.

7 pav. Sprendimo priėmimo datos įrašymas

7. raktažodį: įrašomas ieškomas žodis, jo dalis arba žodžių junginys, kurie turėtų būti teismo procesiniame sprendime. Žodžiai turi būti rašomi lietuviškomis raidėmis.

8 pav. Paieška tekste

Detali paieška

9 pav. Detalios paieškos forma

Detali paieška vykdoma pagal šiuos papildomus kriterijus:

1. teisėją: jeigu žinoma, galima nurodyti procesinį sprendimą priėmusį teisėją. Teisėjo vardas ir (ar) pavardė turi būti rašomi lietuviškomis raidėmis. Galima nurodyti tik teisėjo pavardę arba tik dalį vardo ir (ar) pavardės (pavyzdžiui, pavardenis arba pavard). Paiešką taip pat galima atlikti, nurodant tik teisėjo indeksą (pavyzdžiui, 195).

10 pav. Teisėjo įrašymas

2. teisėjų kolegiją: galima pasirinkti procesinį sprendimą priėmusios kolegijos tipą (vienasmenė, trijų teisėjų, išplėstinė, plenarinė teisėjų kolegija).

11 pav. Teisėjų kolegijos tipo pasirinkimas

3. bylos baigtį: teismų procesinių sprendimų galima ieškoti pagal bylos išnagrinėjimo rezultatą (pavyzdžiui, pareiškimas / skundas paliktas nenagrinėtas ir pan.).

12 pav. Bylos baigties nurodymas

4. kategoriją: norint ieškoti konkrečios tematikos bylų, galima atlikti paiešką pagal bylų kategorijas. Pasirinkus vieną iš klasifikatorių (1), būtina pasirinkti kategoriją iš kategorijų medžio (2) arba naudojantis paieškos laukais „kategorijos kodas“ (3) ar „kategorijos pavadinimas“ (4) būtina surasti atitinkamą klasifikatoriaus kategoriją (5).

13 pav. Bylos kategorijos nurodymas

Nežinant tikslaus kategorijos kodo ir (ar) pavadinimo, pasirinkus vieną iš bylų kategorijų klasifikatorių (pavyzdžiui, civilinių bylų kategorijų klasifikatorius), naudojantis kategorijų medžiu, iš pateikiamo sąrašo galima pasirinkti vieną ar daugiau bylų kategorijų, pagal kurias bus ieškoma teismų procesinių sprendimų.

Paspaudus mygtuką „Kategorijų medis“, pateikiamos pagrindinės klasifikatoriaus šakos, kurios, paspaudus mygtuką „ “, išsiskleidžia, o norimos kategorijos pažymimos varnelėmis ir spaudžiamas mygtukas „Pasirinkti“.

Konkrečios kategorijos nebūtina rinktis, pakanka varnele pažymėti klasifikatoriaus šaką (pavyzdžiui, pažymėjus varnelę ties klasifikatoriaus šaka „bylos dėl darbo teisinių santykių“, bus ieškoma visų teismų procesinių sprendimų darbo teisės bylose).

Jeigu ieškoma daugiau nei pagal vieną kategoriją, paieška suras visus teismų procesinius sprendimus, kurie priskirti bent vienai iš nurodytų kategorijų.

14 pav. Pasirinkimas iš kategorijų medžio

Taip pat galima atlikti kategorijų paiešką, nurodant kategorijos kodą arba pavadinimą. Administracinių, baudžiamųjų ir civilinių bylų bei teismo procesinių sprendimų šiose bylose klasifikatorių sąrašą galima rasti čia.

Norint ieškoti pagal kategorijos kodą, galima nurodyti tikslų kategorijos kodą, jo pabaigoje padedant tašką (pavyzdžiui, 2.1.), taško nepadėjus, paieška pasirinks visas kategorijas su panašiais kodais (pavyzdžiui, nurodžius 2.1, bus pasirinktos kategorijos su kodais 2.1, 2.10, 2.11 ir pan.)

15 pav. Kategorijos kodo nurodymas

Norint ieškoti pagal kategorijos pavadinimą, reikia nurodyti tikslų pavadinimą (pavyzdžiui, „kreditinis sukčiavimas“) arba pavadinime esantį žodį (pavyzdžiui, „sukčiavimas“) ar jo dalį (pavyzdžiui, „sukčiavim“). Kategorijos pavadinimas turi būti rašomas lietuviškomis raidėmis. Jei rastos kategorijos netinkamos, pažymėjus nereikalingą kategoriją, paspaudus mygtuką „ “, nereikalinga kategorija bus pašalinta. Ieškant kategorijos pagal kodą arba pavadinimą, bylų kategorijų klasifikatoriaus pasirinkti nebūtina.

16 pav. Kategorijų paieška

Paieškos rezultatai

Paieškos rezultatai pateikiami rezultatų lange, kuriame nurodomi šie duomenys: pagal kokius kriterijus paieška atlikta, paieškos rezultatų skaičius ir teismų procesiniai sprendimai, atitinkantys paieškos kriterijus.

Tam, kad paieškos rezultatai būtų pateikti greičiau, rezultatų lange atverčiamas sąrašas neviršija 50 dokumentų, jei užpildytus paieškos kriterijus atitinka daugiau nei 50 dokumentų, juos galima atsiversti per puslapius sąrašo apačioje.

Jei paieškos rezultatas didelis, paieškos kriterijus galima tikslinti arba papildyti naujais. Paspaudus mygtuką „tikslinti paiešką“, grįžtama į paieškos formą su anksčiau užpildytais paieškos kriterijais.

17 pav. Paieškos rezultatų langas

Jei kyla neaiškumų dėl naudojimosi vieša sprendimų paieška ar turite pasiūlymų dėl paieškos tobulinimo, prašome kreiptis el. paštu info@teismai.lt